banner

banner

banner

banner

banner

ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

Thailand GDP Growth (รายไตรมาส)

IMF WEO World GDP Forecast (รายปี)

มูลค่าการส่งออก (รายเดือน)

มูลค่าการนำเข้า (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) (รายเดือน)

อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB (รายวัน)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี เงินฝากประจำ (1 ปี) สูงสุด (รายปี)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี ลูกค้าชั้นดี MLR สูงสุด (รายปี)

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (SPI) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CCI (สนค.) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CCI (หอการค้าไทย) (รายเดือน)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ BSI (ธปท.) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ BSI (สภาอุตฯ) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ BSI (สสว.) (รายเดือน)

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (LEI) (รายเดือน)

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) (รายเดือน)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) (รายเดือน)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (รายเดือน)

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (รายเดือน)

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ (รายเดือน)

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทย (รายเดือน)

Nominal Effective Exchange Rate (NEER) (รายเดือน)

อัตราการว่างงาน ทั้งประเทศ (Q4/64)

หนี้สินสาธารณะต่อ GDP (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาคเอกชน (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาครัฐ (รายเดือน)

กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน (รัฐบาลกลาง) (รายเดือน)

สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน

ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน  

เนื้อโค ธรรมดา

กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)

ข้าวสารเหนียว กข.6

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1

ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวขาว 100% ชั้น 1

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร

ไข่ไก่ เบอร์ 3

ไข่เป็ด กลาง

มะนาว เบอร์ 1-2

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง

ผักบุ้งจีน คละ

ผักคะน้า คละ

พริกขี้หนูจินดา

ถั่วฝักยาว คละ

เงาะโรงเรียน

กล้วยหอมทองใหญ่ (14-15 ผล)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี เงินฝากประจำ (1 ปี) สูงสุด (รายปี)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CCI (สนค.) (รายเดือน)

อัตราการว่างงาน ทั้งประเทศ (Q4/64)

เกษตร
ธุรกิจบริการ
เศรษฐกิจจังหวัด
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

ข้าว

มันสำปะหลัง

ทุเรียน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปาล์มน้ำมัน

ยางพารา

ธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจสุขภาพ

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด

สถานการณ์การค้าจังหวัด

เศรษฐกิจฐานราก

การค้าระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

การลงทุนระหว่างประเทศ

Login