หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ธุรกิจโลจิสติกส์

ผู้ใช้งาน

พื้นที่

มิติข้อมูล

แดชบอร์ด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ไทม์ไลน์
สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย (Thailand’s Import-Export Statistics)
สถานการณ์การขนส่งทางเรือไทย (Sea Transport)
สถานการณ์แรงงานด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics Labor)
แนวโน้มการลงทุน (Investment)
ความสามารถธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย (Thailand’s Logistics Competency)
ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย (Thai Logistics Cost)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย (Thailand’s Economic Value and Manufacturing Production Index (MPI))
ผลประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย (Thailand’s Logistics Performance)
ดัชนีโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Index)

Login