หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ธุรกิจโลจิสติกส์

ผู้ใช้งาน

พื้นที่

มิติข้อมูล

แดชบอร์ด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ไทม์ไลน์
ขีดความสามารถโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
สภาพการเงินของธุรกิจโลจิสติกส์
ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเป็นอย่างไร
ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในแต่ละพื้นที่
สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร
โอกาสในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศ

ขีดความสามารถโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

แดชบอร์ดนำเสนอขีดความสามารถโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพโดยรวม การดำเนินงานด้านการค้าระหว่างประเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาจาก Logistics Performance Index และ Trading across border

Login