หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ทุกหัวข้อ

ผู้ใช้งาน

พื้นที่

มิติข้อมูล

แดชบอร์ด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ไทม์ไลน์
การส่งออกมันสำปะหลัง
การผลิตมันสำปะหลัง
คู่แข่งมันสำปะหลัง
สินค้า OTOP จังหวัด
สถานการณ์เกษตร จังหวัด
ราคามันสำปะหลัง
ขีดความสามารถโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
สภาพการเงินของธุรกิจโลจิสติกส์
ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเป็นอย่างไร
ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่
สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร
โอกาสในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศ
สถานการณ์ยางไทย
โอกาสยางไทย
การแข่งขันยางไทย
สถานการณ์ข้าวไทย
โอกาสข้าวไทย
การแข่งขันข้าวไทย
สถานการณ์ปาล์มไทย
คู่แข่งปาล์ม
โอกาสส่งออกปาล์มไทย
การเปรียบเทียบการใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช
การใช้น้ำมันปาล์มในรถยนต์ของประเทศไทย

เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จึงร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พัฒนา Big Data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยจัดทำ Dashboard เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าของเกษตรกร ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่มตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)

หน่วยงาน

 

 

Login