หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ทุกหัวข้อ

แดชบอร์ด
ดาวน์โหลด
Trade Insight
รายการโปรด
ภาพรวมสถานการณ์ส่งออกของไทย (Export Performance)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับคู่ค้า (Factsheet)
สถานการณ์ภาพรวมดุลการค้าประเทศไทย (Trade Balance Performance)
ภาคเกษตรกรรมจังหวัด
การค้าชายแดน
มุมมองระดับจังหวัด
มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
สถานการณ์ภาพรวมการนำเข้าประเทศไทย (Import Performance)
สุขภาพธุรกิจรายจังหวัด
โอกาสในการหาแหล่งนำเข้าสินค้าของไทย (Product Supply)
โอกาสการส่งออกของไทยรายสินค้า (Product Demand)
โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด (Country Demand)
ตลาดศักยภาพตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Country Comparison)
สินค้า OTOP จังหวัด
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile)
สถานการณ์ภาพรวมการค้ารวมประเทศไทย (Total Trade Performance)
การส่งออกสับปะรดของไทย
สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย (Thailand’s Import-Export Statistics)
สถานการณ์การขนส่งทางเรือไทย (Sea Transport)
การผลิตสับปะรด
การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า (Trade Preference)
การค้าแยกตามรายเมือง (International Trade: City-level)
แนวโน้มการลงทุน (Investment)
ราคาสับปะรด
โอกาสในการส่งออกสับปะรด
ความสามารถธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย (Thailand’s Logistics Competency)
สรุปสถานการณ์สินค้าสับปะรด
ผลประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย (Thailand’s Logistics Performance)
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ (Thai Logistics Cost)
สถานการณ์แรงงานด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics Labor)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย (Thailand’s Economic Value and Manufacturing Production Index (MPI))
การส่งออกมันสำปะหลัง
ราคามันสำปะหลัง
การผลิตมันสำปะหลัง
โอกาสในการส่งออกมันสำปะหลัง
การส่งออกกุ้งขาวของไทย
สรุปสถานการณ์สินค้ากุ้งขาวแวนนาไม
ราคากุ้งขาวแวนนาไม
การผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
โอกาสในการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม
การส่งออกปาล์มน้ำมัน
ราคาปาล์มน้ำมัน
การผลิตปาล์มน้ำมัน
โอกาสในการส่งออกปาล์มน้ำมัน
การส่งออกยางพารา
ราคายางพารา
การส่งออกยางพาราแปรรูป
ราคายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตยางพารา
โอกาสในการส่งออกยางพารา
การส่งออกข้าว
ราคาข้าว
ราคาเสนอขายข้าว FOB
การผลิตข้าว
โอกาสในการส่งออกข้าว
การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การนำเข้าถั่วเหลืองของไทย
การผลิตถั่วเหลือง
ราคาถั่วเหลือง
แหล่งการนำเข้าถั่วเหลืองของไทย
สรุปสถานการณ์สินค้าถั่วเหลือง
การส่งออกสุกรของไทย
การผลิตสุกร
ราคาสุกร
โอกาสในการส่งออกสุกร
สรุปสถานการณ์สินค้าสุกร
การส่งออกไก่เนื้อของไทย
การผลิตไก่เนื้อ
ราคาไก่เนื้อ
โอกาสในการส่งออกไก่เนื้อ
สรุปสถานการณ์สินค้าไก่เนื้อ
การส่งออกโคนมของไทย
การผลิตโคนม
ราคาโคนม
โอกาสในการส่งออกโคนม
สรุปสถานการณ์สินค้าโคนม
โอกาสในการส่งออกทุเรียน
การส่งออกไก่ไข่ของไทย
การผลิตไก่ไข่
ราคาไก่ไข่
โอกาสในการส่งออกไก่ไข่
สรุปสถานการณ์สินค้าไก่ไข่
การส่งออกทุเรียน
ราคาทุเรียน
การผลิตทุเรียน

ภาพรวมสถานการณ์ส่งออกของไทย (Export Performance)

Login