คิดค้า.com

banner

banner

banner

banner

banner

ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

Thailand GDP Growth (รายไตรมาส)

IMF WEO World GDP Forecast (รายปี)

มูลค่าการส่งออก (รายเดือน)

มูลค่าการนำเข้า (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI)(รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) (รายเดือน)

อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB (รายวัน)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี เงินฝากประจำ (1 ปี) สูงสุด (รายปี)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี ลูกค้าชั้นดี MLR สูงสุด (รายปี)

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (SPI) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CCI (สนค.) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CCI (หอการค้าไทย) (รายเดือน)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ BSI (ธปท.) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ BSI (สภาอุตฯ) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ BSI (สสว.) (รายเดือน)

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (LEI) (รายเดือน)

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) (รายเดือน)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) (รายเดือน)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (รายเดือน)

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (รายเดือน)

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ (รายเดือน)

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทย (รายเดือน)

Nominal Effective Exchange Rate (NEER) (รายเดือน)

อัตราการว่างงาน ทั้งประเทศ (รายเดือน)

หนี้สินสาธารณะต่อ GDP (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาคเอกชน (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาครัฐ (รายเดือน)

กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน (รัฐบาลกลาง) (รายเดือน)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (รายเดือน)

อัตราการใช้กำลังการผลิต (รายเดือน)

ดัชนีราคาส่งออก (รายเดือน)

ดัชนีราคานำเข้า (รายเดือน)

สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน

ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน  

เนื้อโค ธรรมดา

กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)

ข้าวสารเหนียว กข.6

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1

ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวขาว 100% ชั้น 1

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร

ไข่ไก่ เบอร์ 3

ไข่เป็ด กลาง

มะนาว เบอร์ 1-2

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง

ผักบุ้งจีน คละ

ผักคะน้า คละ

ถั่วฝักยาว คละ

เงาะโรงเรียน

กล้วยหอมทองใหญ่ (14-15 ผล)

พริกขี้หนูจินดา

น้ำมันดีเซล

น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95

น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91

LPG

เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
เกษตร
ธุรกิจโลจิสติกส์
เศรษฐกิจจังหวัด
Dashboard การค้าระหว่างประเทศ คลิก →

Download ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ข้อมูลล่าสุด

ความถี่ข้อมูล

มูลค่าการส่งออกรายสินค้า

พฤษภาคม 2567

รายเดือน

มูลค่าการนำเข้ารายสินค้า

พฤษภาคม 2567

รายเดือน

มูลค่าการส่งออกรายสินค้า

พฤษภาคม 2567

รายเดือน

มูลค่าการนำเข้ารายสินค้า

พฤษภาคม 2567

รายเดือน

ดาวน์โหลด ข้อมูล การค้าระหว่างประเทศ เพิ่มเติม คลิก →
Image DescriptionDashboard โคนม คลิก →

Download ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ข้อมูลล่าสุด

ความถี่ข้อมูล

ปริมาณและมูลค่าการส่งออก นำเข้า สินค้าเกษตร

พฤษภาคม 2567

รายเดือน

ราคาสินค้าเกษตร

กรกฎาคม 2567

รายวัน

ปริมาณการส่งออก นำเข้า และการผลิต (USDA)

มิถุนายน 2567

รายเดือน

ปริมาณการผลิตปศุสัตว์

พฤศจิกายน 2566

รายเดือน

ดาวน์โหลด ข้อมูล โคนม เพิ่มเติม คลิก →
Dashboard ธุรกิจโลจิสติกส์ คลิก →

Download ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ข้อมูลล่าสุด

ความถี่ข้อมูล

มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของไทยรายหมวดขนส่ง รายด่าน

เมษายน 2566

รายเดือน

มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของไทยรายสินค้า รายหมวดขนส่ง

เมษายน 2566

รายเดือน

งบการเงินธุรกิจโลจิสติกส์

ธันวาคม 2565

รายปี

มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของไทยรายหมวดขนส่ง รายด่าน

เมษายน 2566

รายเดือน

ดาวน์โหลด ข้อมูล ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่มเติม คลิก →

Login