ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

Thailand GDP Growth (Q4/63)

World GDP Growth (2563)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (รายเดือน)

กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน (รัฐบาลกลาง)

มูลค่าการส่งออก (รายเดือน)

มูลค่าการนำเข้า (รายเดือน)

อัตราแลกเปลี่ยน US/BAHT (รายวัน)

อัตราการว่างงาน ทั้งประเทศ (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี ลูกค้าชั้นดี MLR สูงสุด (รายปี)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี เงินฝากประจำ (1 ปี) สูงสุด (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) (รายเดือน)

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (LEI) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) (รายเดือน)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) (รายเดือน)

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) (รายเดือน)

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (SPI) (รายเดือน)

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ (รายเดือน)

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทย (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนภาคเอกชน (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาครัฐ (รายเดือน)

สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน

ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน  

เนื้อโค ธรรมดา

กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)

ข้าวสารเหนียว กข.6

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1

ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวขาว 100% ชั้น 1

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร

ไข่ไก่ เบอร์ 3

ไข่เป็ด กลาง

มะนาว เบอร์ 1-2

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง

ผักบุ้งจีน คละ

ผักคะน้า คละ

พริกขี้หนูจินดา

ถั่วฝักยาว คละ

เงาะโรงเรียน

กล้วยหอมทองใหญ่ (14-15 ผล)

อัตราการว่างงาน ทั้งประเทศ (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี เงินฝากประจำ (1 ปี) สูงสุด (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) (รายเดือน)

แดชบอร์ดหัวข้อการค้า

เกษตร
บริการ

มันสำปะหลัง

ข้าว

ปาล์มน้ำมัน

ยางพารา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทุเรียน

Logistics+

นโยบายเด่นพาณิชย์ดูทั้งหมด →

มุ่งเน้นดูแลพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ต่อเนื่อง และได้รับราคาเป็นธรรม
2.เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจที่จะประกอบอาชีพ
3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจหลักทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

วิธีการดำเนินงาน

กระตุ้นราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมทั้งหมด และใช้เกษตรพันธสัญญาช่วยส่งเสริมรายได้เกษตรกร
"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
เกษตรและพาณิชย์ จับมือสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

เป้าหมาย

1.เพื่อเพิ่งขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
2.เพื่อเพิ่ม GDP ให้กับประเทศ
3.เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ

วิธีการดำเนินงาน

1.สร้าง Single Big Data ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน
2.สร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"
3.สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตราฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ
4.พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
กระทรวงพาณิชย์เข้าดูแล ช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ให้สามารถค้าขายและเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆได้ ในราคาที่เป็นธรรม

เป้าหมาย

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

วิธีการดำเนินงาน

กำกับดูแลราคาสินค้าและบริการในพื้นที่ประเทศไทย ให้มีราคาเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบราคาสินค้าต่างๆในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ในพื้นที่จริง
เร่งรัดส่งออกพืชผลทางการเกษตร สินค้าบริการ OTOP สินค้าเสื้อผ้า อัญมณีฯ

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งออกของไทย ให้มีการเติบโตที่ต่อเนื่อง

วิธีการดำเนินงาน

เน้นรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่าที่มีอยู่แล้ว มุ่งเน้นการค้าชายแดนและข้ามแดน
ผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

เป้าหมาย

1.ผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้
2.ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู)
3.เจรจาจัดทํา FTA กับ ตุรกี ศรีลังกา ปากีสถาน และอังกฤษ

วิธีการดำเนินงาน

ส่งตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้าหารือกับตัวแทนต่างประเทศต่างๆโดยตรง ทั้งในรูปแบบที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอง หรือเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการและส่งเสริมการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมาย

เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น และส่งเสริมกิจการให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาธุรกิจให้มากขึ้น

วิธีการดำเนินงาน

1.โดยมีหน่วยงานเคลื่อนที่ (Mobile) ทําหน้าที่ ให้ความรู้และให้บริการจดทะเบียนฯ นอกสถานที่
2.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่ากระทรวงพาณิชย์และประชาชนทั่วไป
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานภายในกระทรวงพาณิชย์ให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย

เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถปรับตัวและทำงานภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการพาณิชย์ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงาน อย่างน้อยเดือนละครั้ง
2. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ อาทิการดูแลค่าครองชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค และการเร่งรัดการส่งออก
3. กลไก 3 ประสาน (ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร) เพื่อดูแล และกำหนดนโยบายพืชผลการเกษตร รวมทั้งเป็นเวทีให้เกษตรกรมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ
4. สร้างทูตพาณิชย์มืออาชีพเป็นทัพหน้า เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกได้
5. พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงฯเพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรวมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่

Login