หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ข้าว

แดชบอร์ด
ดาวน์โหลด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ราคาเสนอขายข้าว FOB
ราคาข้าว
การผลิตข้าว
การส่งออกข้าว

ราคาเสนอขายข้าว FOB

แดชบอร์ดสำหรับการติดตามราคาส่งออกข้าวของไทยเปรียบเทียบกับราคาส่งออกข้าวในประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น อินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน ซึ่งครอบคลุมราคาข้าวขาว ข้าวนึ่งและข้าวหอม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานหาโอกาสในการส่งออก รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านราคา โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ภายใต้นโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

Login