หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ข้าว

ผู้ใช้งาน

พื้นที่

มิติข้อมูล

แดชบอร์ด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ไทม์ไลน์
สถานการณ์ข้าวไทย
โอกาสข้าวไทย
การแข่งขันข้าวไทย

คำอธิบายแดชบอร์ดสถานการณ์ข้าวไทย

สำหรับแดชบอร์ดหน้านี้ จะบอกถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวของประเทศไทยไปประเทศต่างๆ เพื่อดูความต้องการของข้าวไทยในตลาดโลก และสามารถดูลงรายละเอียดเป็นชนิดของข้าว เพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวตามชนิดที่มีความต้องการสูง และกำลังเติบโต เพื่อป้องกันปัญหาข้าวล้นตลาด และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับข้าวไทยอีกด้วย

วิธีใช้แดชบอร์ด

  1. สามารถเลือกปี และเดือนได้จาก Slicer ด้านบนของแดชบอร์ด
  2. สามารถเลือกดูเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้จาก Slicer มุมบนขวาของแดชบอร์ด
  3. สามารถคลิกประเทศที่สนใจในแผนที่ได้ เพื่อดูข้อมูลการส่งออกของไทยไปเฉพาะประเทศที่เลือก
    *หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงเทียบเป็นแบบปีต่อปี (YOY) ตัวอย่างเช่น เลือกเดือน 4 ปี 2563 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเดือน 4 ปี 2563 เทียบกับเดือน 4 ปี 2562

Login