หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

มันสำปะหลัง

ผู้ใช้งาน

พื้นที่

มิติข้อมูล

แดชบอร์ด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ไทม์ไลน์
การส่งออกมันสำปะหลัง
คู่แข่งมันสำปะหลัง
ราคามันสำปะหลัง
การผลิตมันสำปะหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จึงร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พัฒนา Big Data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยจัดทำ Dashboard เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าของเกษตรกร ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่มตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)
 

 

 

Login