ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

Thailand GDP Growth (Q4/64)

World GDP Growth Forecast 2022F (Year) (WEO)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (รายเดือน)

กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน (รัฐบาลกลาง)

มูลค่าการส่งออก (รายเดือน)

มูลค่าการนำเข้า (รายเดือน)

อัตราแลกเปลี่ยน USD/BAHT (รายวัน)

อัตราการว่างงาน ทั้งประเทศ (Q4/64)

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (รายเดือน)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี ลูกค้าชั้นดี MLR สูงสุด (รายปี)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี เงินฝากประจำ (1 ปี) สูงสุด (รายปี)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) (รายเดือน)

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (LEI) (รายเดือน)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) (รายเดือน)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) (รายเดือน)

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) (รายเดือน)

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (SPI) (รายเดือน)

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ (รายเดือน)

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทย (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาคเอกชน (รายเดือน)

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาครัฐ (รายเดือน)

สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน

ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน  

เนื้อโค ธรรมดา

กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)

ข้าวสารเหนียว กข.6

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1

ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวขาว 100% ชั้น 1

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร

ไข่ไก่ เบอร์ 3

ไข่เป็ด กลาง

มะนาว เบอร์ 1-2

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง

ผักบุ้งจีน คละ

ผักคะน้า คละ

พริกขี้หนูจินดา

ถั่วฝักยาว คละ

เงาะโรงเรียน

กล้วยหอมทองใหญ่ (14-15 ผล)

อัตราการว่างงาน ทั้งประเทศ (Q4/64)

อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี เงินฝากประจำ (1 ปี) สูงสุด (รายปี)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) (รายเดือน)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) (รายเดือน)

เกษตร
เศรษฐกิจจังหวัด
ธุรกิจบริการ

Login

แบบสอบถาม