หน้าแรก › นโยบายเด่นพาณิชย์

นโยบายเด่นพาณิชย์ดูทั้งหมด →

มุ่งเน้นดูแลพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ต่อเนื่อง และได้รับราคาเป็นธรรม
2.เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจที่จะประกอบอาชีพ
3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจหลักทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

วิธีการดำเนินงาน

กระตุ้นราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมทั้งหมด และใช้เกษตรพันธสัญญาช่วยส่งเสริมรายได้เกษตรกร
"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
เกษตรและพาณิชย์ จับมือสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

เป้าหมาย

1.เพื่อเพิ่งขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
2.เพื่อเพิ่ม GDP ให้กับประเทศ
3.เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ

วิธีการดำเนินงาน

1.สร้าง Single Big Data ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน
2.สร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"
3.สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตราฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ
4.พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
กระทรวงพาณิชย์เข้าดูแล ช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ให้สามารถค้าขายและเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆได้ ในราคาที่เป็นธรรม

เป้าหมาย

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

วิธีการดำเนินงาน

กำกับดูแลราคาสินค้าและบริการในพื้นที่ประเทศไทย ให้มีราคาเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบราคาสินค้าต่างๆในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ในพื้นที่จริง
เร่งรัดส่งออกพืชผลทางการเกษตร สินค้าบริการ OTOP สินค้าเสื้อผ้า อัญมณีฯ

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งออกของไทย ให้มีการเติบโตที่ต่อเนื่อง

วิธีการดำเนินงาน

เน้นรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่าที่มีอยู่แล้ว มุ่งเน้นการค้าชายแดนและข้ามแดน
ผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

เป้าหมาย

1.ผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้
2.ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู)
3.เจรจาจัดทํา FTA กับ ตุรกี ศรีลังกา ปากีสถาน และอังกฤษ

วิธีการดำเนินงาน

ส่งตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้าหารือกับตัวแทนต่างประเทศต่างๆโดยตรง ทั้งในรูปแบบที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอง หรือเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการและส่งเสริมการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมาย

เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น และส่งเสริมกิจการให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาธุรกิจให้มากขึ้น

วิธีการดำเนินงาน

1.โดยมีหน่วยงานเคลื่อนที่ (Mobile) ทําหน้าที่ ให้ความรู้และให้บริการจดทะเบียนฯ นอกสถานที่
2.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่ากระทรวงพาณิชย์และประชาชนทั่วไป
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานภายในกระทรวงพาณิชย์ให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย

เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถปรับตัวและทำงานภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการพาณิชย์ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงาน อย่างน้อยเดือนละครั้ง
2. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ อาทิการดูแลค่าครองชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค และการเร่งรัดการส่งออก
3. กลไก 3 ประสาน (ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร) เพื่อดูแล และกำหนดนโยบายพืชผลการเกษตร รวมทั้งเป็นเวทีให้เกษตรกรมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ
4. สร้างทูตพาณิชย์มืออาชีพเป็นทัพหน้า เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกได้
5. พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงฯเพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรวมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่

Login