หน้าแรก › เติมโลกใบใหม่ให้สดใสด้วยเศรษฐกิจแบบ Refill 🛒🔄🧼🧴📊

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พณ.) ครั้งที่ 1/2564

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นฝ่ายเลขาฯ

ผลจากการประชุมครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน จะร่วมมือกันแก้ปัญหา 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การติดตามสถานการณ์ในเมียนมา ที่อาจมีผลกระทบต่อภาคการค้าและภาคธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบ
ที่มีนัยสำคัญต่อไทย 2) การเร่งรัดการส่งออกของไทยปี 2564 ให้ขยายตัวร้อยละ 3.5-4 และ 3) การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลน

Login