หน้าแรกTrade insightข้าว > แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งนครเฉิงตู ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2564 – 2568)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งนครเฉิงตู ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2564 – 2568)

          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งนครเฉิงตู ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ได้รับการอนุมัติในการประชุม  การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่ 5 ชุดที่ 17 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งแผนนี้ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 19 ดำเนินการตามแนวคิดสังคมนิยมจีนในยุคใหม่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านที่สำคัญ  คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนฉบับนี้ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของนครเฉิงตูในช่วงระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2568 ไว้ดังนี้

          1) ภายในปี พ.ศ. 2568 จะสร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และพัฒนาเป็นฐานการผลิตเศรษฐกิจใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในระดับโลก

          2) เศรษฐกิจใหม่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รายได้จากเศรษฐกิจใหม่จะมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านหยวน และมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจใหม่จะคิดเป็นสัดส่วนของ GDP ในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไป

              3) จำนวนผู้ประกอบการในตลาดเศรษฐกิจใหม่จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 6 แสนราย

      4) เสริมสร้างแหล่งกำเนิดนวัตกรรม โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญและจำเป็นบางประการ และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ

         5) สร้างเมืองนำร่องชั้นนำแห่งชาติ โดยเปิดตัว 300 แห่งในเขตเมืองในสาขาต่าง ๆ อาทิ ระบบการผลิตอัจฉริยะ สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และการจัดการอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังสร้างเขตนวัตกรรมการพัฒนาเมืองนำร่องกว่าอีก 30 แห่ง เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของสังคมโดยรวม

เศรษฐกิจใหม่ ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเปิดกว้าง ระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ความสุขและสวัสดิการของประชาชน และการรับประกันความปลอดภัย

ประเภท ลำ

ดับ

ดัชนี ค่าที่คาดการณ์ในปี 2563 เป้าหมายปี 2568 อนาคตในอีก 5 ปี ประเภท
การพัฒนา

เศรษฐกิจ

1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่ (GDP) ขนาด (ล้านล้านหยวน) 1.77 2.6-2.8 คาดการณ์
อัตราเติบโต (%) 7.1Δ 6.0-8.0Δ คาดการณ์
2 อัตราการเติบโตของผลผลิตต่อแรงงานทั้งหมด (%) 2 สูงกว่าการเติบโต

ของ GDP

คาดการณ์
3 อัตราการของประชากรที่อาศัยอยู่เป็นประจำ (%) 75.21 80 คาดการณ์
4 GDP ต่อหัวประชากร (หมื่นหยวน/คน) 10.42 13.7-14.7 คาดการณ์
5 ยอดรวมของมูลค่าการขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับบุคคลทั่วไป (ร้อยล้านหยวน) 8118.5 11000 คาดการณ์
การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 6 การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของสังคมโดยรวม (%) 10 คาดการณ์
7 จำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีมูลค่าสูงต่อหัว

ประชากร (ชิ้น)

12 18 คาดการณ์
8 อัตราส่วนระหว่างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม

ดิจิทัลหลักต่อ GDP (%)

สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของประเทศ

คาดการณ์
9 อัตราส่วนของเทคโนโลยีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (%) 67 68 คาดการณ์
การเปิดกว้าง 10 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้าและส่งออก) ต่อปี (%) 23.9Δ >5Δ* คาดการณ์
11 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของการลงทุนจากต่างประเทศ

ที่แท้จริง (%)

10Δ คาดการณ์
12 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (หมื่นตัน) 61.9 100 คาดการณ์
13 ปริมาณผู้โดยสารเครื่องบิน (หมื่นคน) 4074 8000 คาดการณ์
ระบบ

นิเวศน์ที่เป็น

มิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

14 การลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยGDP (%) บรรลุเป้าหมายตามที่

รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด

บรรลุเป้าหมาย

ตามที่รัฐบาล

ท้องถิ่นกำหนด

บังคับ
15 การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย GDP (%) บรรลุเป้าหมายตามที่

รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด

บรรลุเป้าหมาย

ตามที่รัฐบาล

ท้องถิ่นกำหนด

บังคับ
16 อัตราส่วนของวันที่มีคุณภาพอากาศดีในเมือง (%) 76.5 บรรลุเป้าหมาย

ตามที่รัฐบาล

ท้องถิ่นกำหนด

บังคับ
17 สัดส่วนของน้ำผิวดินที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับหรือ

ดีกว่าน้ำผิวดินประเภท III (%)

บรรลุเป้าหมายตามที่

รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด

บรรลุเป้าหมาย

ตามที่รัฐบาล

ท้องถิ่นกำหนด

บังคับ
18 อัตราส่วนพื้นที่ป่า (%) 40.2 41 บังคับ
19 การลดปริมาณ

การปล่อยมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ

ลดการปล่อยแอมโมเนียและไนโตรเจน (%) บรรลุเป้าหมายตามที่

รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด

บรรลุเป้าหมาย

ตามที่รัฐบาล

ท้องถิ่นกำหนด

บังคับ
ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (%)

บรรลุเป้าหมายตามที่

รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด

บรรลุเป้าหมาย

ตามที่รัฐบาล

ท้องถิ่นกำหนด

ความสุขและ

สวัสดิการของประชาชน

20 รายได้ประชากร การเติบโตของรายได้ต่อหัวของ

ประชากร (%)

6.5 อัตราการเติบโต

ใกล้เคียงกับ GDP

คาดการณ์
การเติบโตของรายได้ต่อหัวของ

ประชากรที่อาศัยในเมือง (%)

5.9 ไม่ต่ำกว่าอัตราการ

เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีของ GDP

การเติบโตของรายได้ต่อหัวของ

ประชากรที่อาศัยในชนบท (%)

8.5 สูงกว่าอัตราการ

เติบโตโดยเฉลี่ยของ GDP

21 ผลสำรวจอัตราการว่างงาน (%) 5 โดยประมาณ คาดการณ์
22 อายุเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการศึกษา (ปี) 11.5 12 ความผูกผัน
23 อัตราส่วนแพทย์และพยาบาลต่อประชากร 1000 คน (คน) 4.26 4.5 คาดการณ์
24 อัตราการการได้รับประกันสังคมขั้นพื้นฐาน (%) 94 95 คาดการณ์
25 จำนวนสถานที่รับดูแลเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต่อจำนวนประชากร 1000 คน 2.19 8 คาดการณ์
26 อายุขัยเฉลี่ย (ปี) 81.52 82.42 คาดการณ์
การรับประกันความปลอดภัย 27 ความมั่นคงทาง

อาหาร

ความสามารถในการผลิตข้าวและ

ธัญพืชโดยรวม (หมื่นตัน)

225 225 โดยประมาณ บังคับ
ปริมาณการสำรองข้าวและ

ธัญพืช (หมื่นตัน)

52.61 65 โดยประมาณ
28 ความสามารถในการผลิตพลังงานโดยรวม

(ล้านตันถ่านหินมาตรฐาน (standard coal))

182.93 650 โดยประมาณ บังคับ
หมายเหตุ: “Δ”ข้อมูลที่มีเครื่องหมายแสดงถึงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (สะสม) , ถ้าไม่มีเครื่องหมายแสดงถึงอัตราการเติบโตในปีนั้น ๆ ;

“*”ข้อมูลที่มีเครื่องหมายแสดงถึงกำหนดค่าตามเกณฑ์การจัดทำสถิติใหม่ของประเทศ

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งนครเฉิงตู ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14

แหล่งที่มา : https://m.thepaper.cn/baijiahao_11819867

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม แผนฉบับนี้ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมของนครเฉิงตูภายในปี 2568 ดังต่อไปนี้

          1) ขนาดของอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 26 ของ GDP โดยจะสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าล้านล้านหยวน 2 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลนีสารสนเทศ Equipment Manufacturing Industry และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่าพันล้านหยวนจำนวน 10 กลุ่ม ได้แก่ แผนวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อัจฉริยะ ซอฟต์แวร์ระดับสูง การผลิตรถยนต์ การขนส่งทางราง การบินและอวกาศ การแพทย์และชีวภาพ อาหารสีเขียว วัสดุใหม่ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

             2) การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2563

        3) รายได้รวมของ 5 อุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำ (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุเคมีใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสมาร์ทโฮม) จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85 และรายได้จากอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงคิดเป็นร้อยละ 42 ของขนาดอุตสาหกรรม

          4) การพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่ จะทำให้การใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างต่อเนื่อง รักษาระดับความเป็นผู้นำในประเทศ

                5) อุตสาหกรรม​​ระบบการผลิตอัจฉริยะจะมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 60

             6) ขนาดของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งห้าจะทะลุ 4 ล้านล้านหยวน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 

อุตสาหกรรมเทคโนโลนีสารสนเทศ จะมีรายได้ทะลุ 1.5 ล้านล้านหยวน สร้างฐานสำคัญของวงจรรวมระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะระดับนานาชาติ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมวิดีโอคมชัดสูง และศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลก

Equipment Manufacturing Industry ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุปกรณ์การบินและการขนส่งทางรางให้มีความสามารถแข่งขันในระดับสากล สร้างอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานสะอาด เช่น พลังงานน้ำเเละพลังงานเเสงอาทิตย์ โดยตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากการดำเนินการจะทะลุหนึ่งล้านล้านหยวน  และก้าวสู่ระดับโลก

อุตสาหกรรมทางการแพทย์ จะมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านยาชีวภาพ การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ และการขายยา สร้างเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการผลิตยาชีวภาพระดับนานาชาติ ศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ และเครือข่ายโลจิสติกส์สากล โดยตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากการดำเนินการจะทะลุ 8 แสนล้านหยวน

อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ โดยตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจจะทะลุ 2.5 แสนล้านหยวน และจะสร้างให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ระดับนานาชาติชั้นนำ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

อุตสาหกรรมอาหารสีเขียว จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 4 ด้านหลัก ได้แก่ อาหารเสฉวนและเครื่องปรุงรส เหล้าชั้นเลิศ อาหารว่าง และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากการดำเนินการจะทะลุ 4 แสนล้านหยวน และสร้างเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสีเขียวระดับชาติ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต. 

จากข้อมูลสำนักงานสถิตินครเฉิงตู พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ไตรมาสแรก ของปี 2566 มีการเติบโตของ GDP สูงถึง 1.61 ล้านล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 6.7 และเมื่อพิจารณาเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งนครเฉิงตู ที่คาดการณ์ไว้ในระดับ 2.6-2.8 ล้านล้านหยวน มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง นั่นจะทำให้นครเฉิงตูจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และจะเป็นฐานการผลิตในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพของจีนในอนาคต

————————————————–

 

แหล่งข้อมูล :

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1732340629576141193&wfr=spider&for=pc

https://cddrc.chengdu.gov.cn/cdfgw/ztlm039006/2021-05/08/81bc24a93ab44fd790ceedd68f3b6513/files/212088ab66624e8985ce7fcbe17a8ca1.pdf

https://m.thepaper.cn/baijiahao_11819867

https://www.sohu.com/a/515525639_121258690

https://www.sohu.com/na/462823417_116237

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

อ่านข่าวฉบับเต็ม : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งนครเฉิงตู ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2564 – 2568)

Login