หน้าแรกTrade insightเคมีภัณฑ์และพลาสติก > สนค. ดันอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม S-Curve เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ

สนค. ดันอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม S-Curve เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บจ. พีทีที เอ็มซีซี  ไบโอเคม ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของ บจ. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม ในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี/เคมีชีวภาพ และภาคเกษตรไทย ให้เติบโตและสามารถปรับตัวไปสู่การเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย (S-Curve) และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy)

นางสุรีย์พร กล่าวว่า อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทยในอนาคต เนื่องจากมีโอกาสทางธุรกิจและสามารถขยายการส่งออกได้จากกระแสรักษ์โลก และเทรนด์การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ และการนำระบบดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินงานขององค์กรในหลายส่วน (Digital Transformation) อาทิ ระบบบล็อกเช่น (Blockchain) ที่เชื่อมโยงข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนกลับระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ การนำระบบ E-Finance และระบบ AI เข้ามาใช้ในองค์กร ตลอดจนการมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง จะเป็นการยกระดับให้เข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve มากยิ่งขึ้น

นางสุรีย์พร กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)” ที่ สนค. ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อศึกษาการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยไปสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS ในประเทศไทยยังคงมีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ ไทยยังจำเป็นที่ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบต้นน้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคือ วัตถุดิบทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการหมักให้เป็นโมโนเมอร์ (Monomer)  ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนควรเร่งสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม  ตลอดจนเร่งผลักดันแผนพัฒนา Bio Hub แห่งแรกในอาเซียน (Bio Hub of ASEAN) และโครงการไบโอรีไฟเนอรีคอมเพล็กซ์ (Bio-refinery Complex) ณ จ.นครสวรรค์ ให้เกิดผลอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ/พลาสติกชีวภาพ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เกี่ยวข้อง

บจ. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่าง บมจ. ปตท และ บจ. มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก โดยผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยสำหรับการสัมผัสกับอาหาร และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องจักรเดิม  ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ซึ่งตลาดส่งออกหลักของเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS ได้แก่ ตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อนำไปผลิตสินค้านวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ แคปซูลกาแฟ ถุงบรรจุเมล็ดกาแฟ และถุงห่อเสื้อผ้า  แบรนด์พรีเมียม เป็นต้น

 

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Login