19

โอกาสการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทยในอนาคต

กระแสรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มถูกกล่าวถึงอย่างคึกคัก นานาประเทศเริ่มเข้ามาเปิดตลาดในไทยมากขึ้น รวมทั้งกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าอาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน (รถเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ Internal Combustion Engine: ICE) ในอนาคตอันใกล้

2

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ⛴✈️🌏📊

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าว “ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องตรีรัตนพร สำนักงานนโยบายและยุุทธศาสตร์การค้า ภาพรวมการส่งออกไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่า 20,219.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 2.59 เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 2.87 สะท้อนการเติบโตจากภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ภาพรวมของการส่งออก 2 เดือนแรกของปี 2564 ยังคงหดตัวที่ร้อยละ 1.16

1 2 4

Login