หน้าแรกTrade insightธุรกิจบริการอื่นๆ > QLD ทุ่มงบ 3.1 พันล้านฯ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัย 1 ล้านหลังภายในปี 89

QLD ทุ่มงบ 3.1 พันล้านฯ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัย 1 ล้านหลังภายในปี 89

การเติบโตของประชากรในรัฐ Queensland (QLD) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากปีก่อน) ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 5,459,416 คน (สถิติ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คาดว่า ภายในปี 2589 ประชากรจะเพิ่มเป็น 6.4 – 8.27 ล้านคน โดยมีปัจจัยสำคัญ 3 ประการเป็นแรงกระตุ้น 1) การเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิด 2) การเพิ่มขึ้นของนักเดินทางจากต่างประเทศ อาทิ แรงงาน นักเรียน/นักศึกษา 3) การโยกย้ายถิ่นฐานข้ามรัฐของพลเมือง ทำให้จำนวนที่พักอาศัยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากร ส่งผลให้จำนวนผู้ไร้บ้านในรัฐ QLD เพิ่มขึ้น และราคาค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้เช่าไม่มีอำนาจต่อรอง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยภายในรัฐ รัฐ QLD ได้อนุมัติงบประมาณ มูลค่า 3,100 ล้านเหรียญออสเตรเลียในโครงการ Home for Queensland package โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เร่งการสร้างที่พักอาศัยให้เร็วขึ้น (เงินทุนมูลค่า 350 ล้านเหรียญออสเตรเลียและ Fast-track การอนุมัติโครงการก่อสร้างของเทศบาลให้สะดวกและรวดเร็ว)
  2. สนับสนุนผู้เช่าบ้านในการย้าย/เช่าที่พักอาศัยในราคาที่เหมาะสม (เงินทุนมูลค่า 160 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ในโครงการ Renters Relief Package เป็นเวลา 5 ปี เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพ อาทิ การยกเลิกระบบการประมูลห้องเช่า โครงการ Portable bond scheme เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการย้ายบ้าน โครงการนำร่องสินเชื่อบ้านในภูมิภาค กองทุนเงินมัดจำสำหรับสินเชื่อบ้าน และปฏิรูประเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าที่พักอาศัยอย่างเป็นธรรม (ผู้ให้เช่าและผู้เช่า)
  3. กระตุ้นการซื้อบ้านหลังแรกของประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ซื้อบ้านใหม่หลังแรกเป็นจำนวน 30,000 เหรียญออสเตรเลีย ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2568
  4. เพิ่มจำนวนบ้านพักสวัสดิการและบ้านพักฉุกเฉินโดยจัดสรรเงินทุนมูลค่า 1.25 พันล้านเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปีในการเพิ่มจำนวนบ้านพักสวัสดิการให้ได้มากกว่า 2,000 หลังต่อปีเริ่มปี 2571
  5. ยุติปัญหาผู้ไร้บ้านภายในรัฐ เพิ่มเจ้าหน้าที่/ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ไร้บ้านอีกร้อยละ 20 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง

ภายใต้โครงการ Home for Queensland package รัฐ QLD ตั้งเป้าสร้างที่พักอาศัยเพิ่ม 1 ล้านหลังคาเรือนและเพิ่มบ้านพักสวัสดิการจำนวน 53,500 หลังในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ QLD ภายในปี 2589 โดยรัฐบาลรัฐ QLD จะให้เช่าที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่ Varsity Lakes, Mango Hill และ Pimlico แก่นักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตั้งแต่ปี 2563 มีการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามรัฐของพลเมืองมาอาศัยในรัฐ QLD เพิ่มเป็น 133,000 รายและนักเดินทางจากต่างประเทศเพิ่มเป็น 115,000 ราย นอกจากปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยแล้วรัฐ QLD จำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมต่างๆ (การศึกษา ระบบสาธารณสุข บริการสาธารณะ ถนน ขนส่งสาธารณะและพลังงาน โครงการหมู่บ้านยั่งยืนต่างๆ) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐในอนาคต

………………………………………………………………………………

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ที่มา:

Source:

www.abc.net.au

www.housing.qld.gov.au

www.businessnewsaustralia.com

อ่านข่าวฉบับเต็ม : QLD ทุ่มงบ 3.1 พันล้านฯ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัย 1 ล้านหลังภายในปี 89

Login