หน้าแรกTrade insight > สนค. ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

สนค. ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

                            เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมคณะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก สนค. ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ภาคบริการ) ภายใต้โครงการศึกษาฯ

                           วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก มีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมีการนำทรัพยากรธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันดามัน วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดเป็นกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ มีการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินท์ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีการซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สุทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และมีแผนที่จะลดการปล่อย CO2 ในอนาคตต่อไป

Login