หน้าแรกTrade insightภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด > พาณิชย์เชื่อมโยงมหาดไทย เร่งส่งเสริม Local Economy

พาณิชย์เชื่อมโยงมหาดไทย เร่งส่งเสริม Local Economy

                 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนการค้าให้ก้าวหน้า เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

                 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือ และบูรณาการภารกิจระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้น และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) การดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชน รวมทั้ง การค้าชายแดน การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค (CLMVT & Regional Linkage) ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงจากท้องถิ่นสู่โลก (Local to Global) เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

                 นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติม ได้แก่ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและมูลค่าสูงขึ้น การเปลี่ยนผ่านธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ ความท้าทายจากการขาดแคลนแรงงาน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ ท่องเที่ยว สุขภาพ โลจิสติกส์ ดิจิทัล

                 โดยเน้นย้ำว่า “ประเทศไทยในอนาคต ต้องเติบโตจากภายใน” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสนับสนุนเรื่องนี้อย่างยิ่ง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบดั่งผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของจังหวัด ทั้งนี้ ขอฝากการทำงานของพาณิชย์จังหวัด ซึ่งได้ปรับโครงสร้างการทำงานเป็นหลังคาเดียวกัน (One Roof) และพาณิชย์ภาค (Mini Moc) 6 กลุ่มที่แบ่งพื้นที่ตามกลุ่มจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย เพื่อการบริหารงานในภูมิภาคที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ และเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 สุดท้าย ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและประสานความร่วมมือให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อร่วมเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้ก้าวไกลไปด้วยกัน

Login