หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเมืองสีหนุวิลล์ ปี 2567

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเมืองสีหนุวิลล์ ปี 2567

 

 • ปัจจุบัน สีหนุวิลล์มีตึกร้าง จำนวน 362 ตึก ที่ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1,161 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อก่อสร้างให้เสร็จสิ้น และมีตึก 176 ตึก ที่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาตึกร้างในสีหนุวิลล์ รัฐบาลกัมพูชาได้ออก “โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเมืองสีหนุวิลล์ ปี 2567” โดยประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567
 • สิทธิประโยชน์พิเศษที่รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศอย่างเป็นทางการภายใต้ “โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเมืองสีหนุวิลล์ ปี 2567” สำหรับโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตึกร้างให้กับผู้ประกอบการ มีดังนี้
 1. ยกเว้นภาษีเงินได้ และลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นเวลา 3 ปี
 2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง และปรับปรุงตึกร้าง
 3. ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 5 ปี สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์
 4. ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมบริการสาธารณะ และค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 5. อำนวยความสะดวกขั้นตอนการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 6. ให้สัมปทานค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อำนวยความสะดวกในการลงทุน และลดขั้นตอนทางธุรกิจรวมถึงการขอใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ
 7. กำหนดนโยบายและอำนวยความสะดวกในการหานักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริการจับคู่นักลงทุน รวมถึงการกำหนดราคาอ้างอิงอสังหาริมทรัพย์ในสีหนุวิลล์
 8. ส่งเสริมการใช้กลไกระงับข้อพิพาทนอกศาลตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านการลงทุน
 • ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของสีหนุวิลล์ รัฐบาลกัมพูชาได้นำเสนอมาตรการสนับสนุนที่หลากหลาย รวมถึงการก่อสร้างทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ การก่อสร้างถนนสายหลักและโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งจังหวัด โดยเฉพาะการนำมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการลงทุนที่ติดขัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 รวมถึงมาตรการทั่วไปและแรงจูงใจที่จะดำเนินการไปจนถึงปี 2569

ความเห็นของสำนักงานฯ

1) ตั้งแต่ปี 2559 การลงทุนของนักธุรกิจชาวจีนในสีหนุวิลล์เติบโตอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2562 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความท้าทายระดับโลกอื่นๆ ส่งผลให้นักลงทุนจีนต้องกลับประเทศ และระงับการก่อสร้างตึก และอาคารหลายแห่ง ทั้งนี้ ในปี 2567 รัฐบาลกัมพูชาได้ออกโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเมืองสีหนุวิลล์ ฟื้นฟูตึกร้างที่ถูกทอดทิ้ง และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาได้อนุมัติสิทธิประโยชน์พิเศษแก่โครงการลงทุน จำนวน 27 โครงการแล้ว และอนาคตอันใกล้นี้จะอนุมัติสิทธิประโยชน์พิเศษแก่โครงการลงทุนอีก 12 โครงการ ซึ่งการฟื้นฟูตึกร้างในสีหนุวิลล์มีการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

2) ที่ผ่านมาจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของกัมพูชา แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจภายในประเทศจีนยังฟื้นตัวไม่ดีโดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ กัมพูชาจึงต้องดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เช่น ญีปุ่น เกาหลีใต้ ไทย หรือ นักลงทุนภายในประเทศเพื่อลงทุนตึกร้างที่ทิ้งไว้ โดยการให้สิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย รวมทั้ง สีหนุวิลล์เป็นเมืองยุทธศาสตร์ เมืองการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงการค้าสายสำคัญ และเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามของกัมพูชา ทั้งนี้ คาดว่า จากสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลกัมพูชาให้แก่นักลงทุน รวมทั้งที่ตั้งของเมืองที่เป็นยุทธศาสตร์ จะทำให้สีหนุวิลล์ฟื้นตัวจากเมืองตึกร้างเป็นเมืองท่องเที่ยว และการค้าที่สำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลกัมพูชาที่ตั้งไว้

————————–

ที่มา: Fresh News​ and Ministry of Information’s website

พฤษภาคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเมืองสีหนุวิลล์ ปี 2567

Login