หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > เมียนมาพยายามจัดตั้งเขตการค้าและจุดตรวจชายแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เมียนมาพยายามจัดตั้งเขตการค้าและจุดตรวจชายแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การจัดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประเมินและรายงานการจัดตั้งเขตการค้าและด่านชายแดนตามมาตรฐานสากล ณ กระทรวงการวางแผนและการเงินจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ประธานคณะกรรมการ U Maung Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลังแห่งเมียนมา กล่าวในที่ประชุมว่า คณะกรรมการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นหลังจากที่สภาบริหารแห่งรัฐยอมรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปราบการค้าที่ผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงมาตรการที่จำเป็นที่นำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าและจุดตรวจชายแดนตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประธานยังชี้แจงด้วยว่า การจัดตั้งในครั้งนี้จะสามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการส่งออกและนำเข้า มาตรการตรวจคนเข้าเมืองและกำจัดการค้าที่ผิดกฎหมาย และลดการคลาดเคลื่อนของสถิติการค้าระหว่างสองประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ประธานยังเน้นย้ำถึงการมีอยู่ของเมืองและหมู่บ้านตามแนวชายแดนและจุดตรวจชายแดนที่สามารถเปิดเส้นทางการค้าที่ผิดกฎหมายได้

ประธานคณะกรรมการยังชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องจัดตั้งเขตการค้าและจุดตรวจชายแดนของเมียนมาติดกับแนวชายแดนเนื่องจากประเทศเมียนมาต้องดำเนินการระบบขนส่งมวลชนอาเซียน (ACTS) การตรวจสอบ Single Window (SWI) และการตรวจสอบศุลกากรแบบครบวงจร (SSCI) ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า (AFAFGIT) และข้อตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS-CBTA)

ประธานยังเรียกร้องให้คณะกรรมการทำงานระดับภูมิภาคและระดับรัฐประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของสิ่งอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนที่มีอยู่ และให้คำแนะนำในการจัดตั้งเขตการค้าชายแดนและจุดตรวจให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อลดการค้าที่ผิดกฎหมาย

********************************************

 Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 22 กันยายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login