หน้าแรกTrade insightอาหารอื่นๆ > อิหร่าน เวียดนาม หารือขยายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาและอุตสาหกรรมฮาลาล

อิหร่าน เวียดนาม หารือขยายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาและอุตสาหกรรมฮาลาล

หัวหน้าสถาบันมาตรฐานและการวิจัยอุตสาหกรรมแห่งอิหร่าน (the Institute of Standards and Industrial Research of Iran : ISIRI) และคณะกรรมการมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพของเวียดนาม(Vietnam’s Directorate for Standards, Metrology and Quality : STAMEQ) หารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในอุตสาหกรรมมาตรวิทยาและอุตสาหกรรมฮาลาล

หัวหน้า ISIRI นายMehdi Eslam-Panah แล ะผู้อำนวยการ STAMEQ นาย Ha Minh Hiep เน้ น ย้ ำถึ งค ว า ม จ ำ เ ป็ น ใ น ก า รแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อ
ช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ระหว่างส อ งป ระ เท ศ ทั้งนี้ ฝ่ ายเวียดนามยินดีที่อิหร่านได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ในการจัดการด้านมาตรฐานและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมฮาลาล และเรียกร้องให้ฝ่ายอิหร่านอนุมัติ(รับรอง) หน่วยงานออกใบรับรองฮาลาลในเวียดนามในฐานะที่เวียดนามเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารรายใหญ่

ฝ่ายอิหร่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือด้านมาตรฐาน (standardization) การประเมินความสอดคล้อง(conformity assessment) มาตรวิทยา (metrology) และการรับรองผลิตภัณ ฑ์ (product certification) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตของการค้าระหว่างสองประเทศ

นาย Ebrahim Ebrahimi ผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานกิจการระหว่างประเทศและกฎหมายของ ISIRI ได้แจ้งแก่ฝ่ายเวียดนามว่า ISIRIเป็นสมาชิกคณะกรรมการของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม (the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries : SMIIC) และแสดงความหวังว่า อิหร่านและเวียดนามจะได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันโดยเร็วที่สุด

นาย Ha Minh Hiep เยือนอิหร่านในฐานะส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนระดับสูงที่นำโดยประธานรัฐสภาเวียดนาม Vuong Dinh Hue โดยระหว่างพำนักในกรุงเตหะราน คณะผู้แทนเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมกับภาคธุรกิจ ณ หอการค้า อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และเกษตรกรรมแห่งอิหร่าน (Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture: ICCIMA) ภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า “กฎระเบียบและนโยบายสำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างอิหร่านและเวียดนาม” โดบ มีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม รวมทั้งประธาน ICCIMA นาย Hossein Selahvarzi ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ของรัฐสภาอิหร่าน นาย Ezatollah Akbari Talar- Poshti และ นาย Vuong Dinh Hue

ที่ ม า : https://www.tehrantimes.com/news/487772/Iran-Vietnam-confer-on-expanding-co-op-inmetrology -Halal-industries

ความเห็นสำนักงาน
ถึงแม้ว่าอิหร่านจะอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา แต่หลายๆ ประเทศเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์/ความร่วมมือกับอิหร่าน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของอิหร่านที่มีประชากรกว่า 80 ล้านคน และเป็นประเทศมุสลิมซึ่งบริโภคสินค้าอาหารฮาลาลโดยที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรักษาปริมาณเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินเหรียญสหรัฐที่ใช้ในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร อิหร่านจึงออกมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่อิหร่านสามารถผลิตเองได้หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนสินค้านำเข้า หรือสินค้าฟุมเฟือย มากกว่า 3,000 รายการ รวมทั้ง สินค้าอาหารฮาลาล เพื่อลดปริมาณความต้องการใช้เงินเหรียญสหรัฐ และรักษาเสถียรภาพค่าเงินของประเทศ อย่างไรก็ดี การที่เวียดนามพยายามที่จะให้หน่วยงานด้านอาหารฮาลาลเป็นที่ยอมรับของอิหร่าน ถือเป็นการสร้างความร่วมมือและลดอุปสรรคในการส่งออกสินค้าฮาลาลมาอิหร่าน ซึ่งหากอิหร่านยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าดังกล่าว เวียดนามก็จะสามารถส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลมาอิหร่านได้โดยทันทีโดยไม่มีอุปสรรคด้านมาตรฐานฮาลาล
ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารฮาลาลในอิหร่านเพื่อให้ผู้บริโภคอิหร่านเชื่อมั่นในสินค้าอาหารฮาลาลของไทยเช่นเดียวกัน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login