หน้าแรกTrade insightธุรกิจบริการ > สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับหอการค้าเซาเปาโล

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับหอการค้าเซาเปาโล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
(นางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคล) ได้พบและหารือกับ Mr. Mauricio Manfre, Special Advisor for Foreign Affairs, หอการค้าเซาเปาโล เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดบราซิล รวมทั้งการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้นำเข้า

๑. รายละเอียดองค์กร
Sao Paulo Chamber of Commerce (SPCC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เป็นองค์กรของสมาคมการค้า เซาเปาโล (Associação Comercial de São Paulo – ACSP) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ทางการค้า ระหว่าง บริษัท บราซิล – โดยเน้นเป็นพิเศษกับ บริษัท ที่ใช้รัฐเซาเปาโล – และตลาดโลก หอการค้าเซาเปาโล มีวัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่ออํานวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าถึงของบริษัทต่างประเทศ ในตลาดบราซิล 2. เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท 3. เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติสามารถ ดําเนินธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ และ 4. เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กร ธุรกิจทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ หอการค้าเซาเปาโล Fale conosco. Rua Boa Vista, 51 – Centro – São Paulo, SP – Brasil
๒. สรุปการหารือ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับทีมพันธมิตร Mr. Mauricio Manfre, Special Advisor for Foreign Affair, Sao Paulo Chamber of Commerce สคต. ได้แนะนำบทบาทและการดำเนินการของสำนักงานฯ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับบราซิล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าสินค้าไทยในตลาดบราซิล และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าไทยและธุรกิจบริการร้านอาหารไทย พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ ในการนี้ สคต. ได้สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคบราซิลต่อสินค้าอาหาร วัสดุก่อสร้าง และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งล้วนต่างมีโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะสินค้าอาหาร
ในการนี้ ผอ.สคต. แจ้งว่า วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สคต. มีกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง จึงได้สอบถามประสบการณ์การจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจการค้า ซึ่งหอการค้าแจ้งว่า มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมาก โดยจัดให้ อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กานา อินโดนีเซีย รัสเซีย ประกอบกับมีเครือข่ายบริษัทนำเข้าที่เป็นสมาชิกจำนวนมาก ครอบคลุมหลายสาขา น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งผู้แทน หอการค้าเซาเปาโลแสดงความสนใจที่จะร่วมมือส่งเสริมสินค้าไทยในตลาดบราซิลต่อไป โดยเห็นว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวควรหาผู้นำเข้าที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกไทย เพื่อขยายโอกาสทางการค้าในระยะยาว

3. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
สคต. ณ นครเซาเปาโล เห็นว่า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทยด้านอาหารกับผู้นำเข้าบราซิลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จะสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ไทยในตลาดบราซิลมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้นำเข้าได้เจรจาธุรกิจโดยตรง สามารถเห็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างได้ ซึ่งเสริมสร้างกระแสนิยมในความหลากหลายของสินค้าไทย ช่วยขยายโอกาสและช่องทางการค้าในตลาดบราซิลกับผู้นำเข้ารายใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่พันธมิตรทางการค้าที่ยั่งยืนในระยะยาว

————————————-

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login