หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจจังหวัด > สนค. เปิดแผนวิสัยทัศน์ Moc Big Data Roadmap ขับเคลื่อนการค้ายุคใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ชี้ข้อมูลที่มีมูลค่าต้องมาจากการกำหนดโจทย์ที่ตรงคุณค่า

สนค. เปิดแผนวิสัยทัศน์ Moc Big Data Roadmap ขับเคลื่อนการค้ายุคใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ชี้ข้อมูลที่มีมูลค่าต้องมาจากการกำหนดโจทย์ที่ตรงคุณค่า

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ข้อมูลเปิดกับกลยุทธ์ทางการค้าของไทย ในงานสัมนา Open data work understanding open data usage from a practice lens จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

โดย ผอ.สนค. นำเสนอประเด็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลว่าต้องมีโจทย์ที่ถูกต้องชัดเจน ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาได้ ซึ่งในบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นเรื่องการขยายโอกาสทางการค้าให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เกษตรกร รวมถึงประชาชนที่ต้องการสร้างอาชีพ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นำโจทย์สำคัญต่าง ๆ มาจัดทำเป็น MOC Big Data Roadmap 12 โครงการ เป็นเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีด้าน Big Data มาขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นรูปธรรม บนแนวคิด 3 แกนหลัก ได้แก่

1. ยกระดับงานบริการด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

2. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ

3. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

ซึ่งในปี 2562 สนค. ได้พัฒนาระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) สำหรับพืช 3 ชนิด เป็นระบบนำร่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ในด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาด สามารถคาดการณ์และเตือนภัยเสถียรภาพด้านราคา และในปี 2563 จะขยายผลการใช้ประโยชน์ต่อยอด Agriculture Policy Dashboard และพัฒนาระบบ Province Policy Dashboard ข้อมูลวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงเศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด รวมทั้งจะพัฒนาระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade Analytic E-Service) สำหรับบริการผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อใช้ในการติดตามและวางแผนธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาธุรกิจสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องและตรงความต้องการตลาดมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Login