หน้าแรกTrade insightดัชนีเศรษฐกิจการค้า > สนค. เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าสู่มาตรฐานสากล

สนค. เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าสู่มาตรฐานสากล

สนค. เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าสู่มาตรฐานสากล

                         สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 374 คน ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด ข้าราชการและผู้จัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศ โดยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สนค. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทความสำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กับการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า”

                         ทั้งนี้ นายพูนพงษ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างความตระหนักรู้ และให้เห็นความสำคัญของเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ที่ สนค. จัดทำและเผยแพร่ให้ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าทุกขั้นตอน เพื่อให้เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

                         นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำ ถึงความสำคัญ และความท้าทาย ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพในการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ค้า หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชน รวมถึงบุคลากรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการจัดทำเครื่องชี้วัดดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเชื่อมั่นว่าการอบรมฯ ครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง สนค. และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้ดัชนีเศรษฐกิจการค้าของไทยมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

———————————

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
พฤศจิกายน 2565

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Login