หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคม 2566

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนกรกฎาคม 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทสรุปโดยย่อ

NODX

  • ในเดือนกรกฎาคม 2566 NODX ลดลงที่ -2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -15.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX
  • ในเดือนกรกฎาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรกลดลง สาเหตุหลักมาจาก EU27ไต้หวัน และจีน แต่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

          NORX

  • ในเดือนกรกฎาคม 2566 NORX ลดลงที่ -10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX
  • การค้าระหว่างประเทศโดยรวม (Total Trade)
  • ในเดือนกรกฎาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง -8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -19.3% ในเดือนก่อนหน้า)
  • การส่งออกโดยรวมลดลงที่ -4% (หลังจากลดลงที่ -17.3% ในเดือนก่อนหน้า)
  • การนำเข้าโดยรวมลดลงที่ -23.4% (หลังจากลดลงที่ -21.6%ในเดือนก่อนหน้า)

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์

 ในเดือนกรกฎาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง -20.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -19.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมลดลงที่ 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -15.2% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่-21.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -20.7% ในเดือนก่อนหน้า)

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

[2] การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนกรกฎาคม 2566 NODX ลดลงที่ -20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -15.6% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนกรกฎาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -16% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ICs,PCs และ Disk Media Products ลดลง -35.7%, -46.1% และ -40.8% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนกรกฎาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX ลดลงที่ -18.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -15.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (-80.3%) Petrochemicals (-22.8%) และ Specialized Machinery (-17.2%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ทั้งหมดลดลง ยกเว้น สหรัฐฯ โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ EU27 (-38.6%) ไต้หวัน (-36.0%) และจีน (-20.1%)

 

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนกรกฎาคม 2566 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าลดลงที่ -37.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -30.9% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย (-44.6%) มาเลเซีย (-3%) และEU27 (-58.2%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลงที่ -13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +10.2% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนกรกฎาคม 2566 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ลดลงที่ -10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -13.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของทั้งสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนกรกฎาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NORX ลดลงที่ -3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการลดลดงที่ -17.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่
Diodes & Transistors (-4.4%)  ICs (-3.9%) และ parts of PCs (-11.6%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนกรกฎาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX ลดลงที่ -17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -9.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Specialized Machinery (-24.5%) ,Non-Monetary Gold (-87.5%)  และ Electric Machinery
(-28.8%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกลดลง โดยตลาดที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (-17.8%) ไต้หวัน (-30.9%) และ EU27 (-30.3%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคม 2566 ลดลง -20.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกลดตัวลง -18.4% และการนำเข้า -23.4% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ลดลงที่-20.2% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -15.6% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX ต่างลดลง ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์[1]กล่าวว่า เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย การส่งออกจากสิงคโปร์ยังคงอ่อนแอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวในสหรัฐฯ และยุโรป และจีน ประกอบกับความล่าช้าในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า[2] ระบุว่า การส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2566 มีมูลค่า 22,143.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (764,444 ล้านบาท) ผลของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของโลกลดต่ำลงมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในยูเครน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องชะลอลงอย่างมาก ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายภูมิภาค และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้การบริโภคชะลอตัว อีกทั้ง จีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกฟื้นตัวช้าลงจากกำลังซื้อในประเทศที่หดตัวจากการขาดความเชื่อมั่นทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านอาหารของโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอาหารเติบโตได้ดี โดยเฉพาะข้าว ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง และสุกรสด แช่เย็น แช่แข็ง

————————————

Enterprise Singaporehttps://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2023/august/mr04023_monthly-trade-report—jul-2023.pdf

StraitsTimes  – https://www.straitstimes.com/business/singapore-trade-slump-worsens-with-key-exports-tumbling-202-in-july

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login