หน้าแรกTrade insight > ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก

ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 

เอกสารกำหนดการ คลิกที่นี่

1. การนำเสนอระบบประมวลผล Big data : Dashboard สินค้าเกษตรระยะที่ 1 คลิกที่นี่

2. การนำเสนอทิศทางการค้าและกระแสเศรษฐกิจโลก โดย

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ระดมความคิดเห็นในทุกมิติ (การเพิ่มศักยภาพ สภาพแวดล้อม กฎระเบียบ และมาตรการที่เอื้อต่อการเจริฐเติบโต) ดำเนินการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Login