หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

ที่มา : The Star

หัวหน้ากรมสถิติของมาเลเซีย Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin กล่าวว่ารายงานที่เผยแพร่โดย Department of Statistics Malaysia (DOSM) เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ในปี 2022 เป็น 8,479 ริงกิตมาเลเซีย เทียบกับ 7,901 ริงกิตมาเลเซียในปี 2019 ตามการสำรวจรายได้ของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนปี 2022 ซึ่งพิจารณาจากขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.8 คน และมีผู้มีรายได้เฉลี่ย 1.8 คน และรายได้ของครัวเรือนประกอบด้วยการจ้างงานที่ได้รับค่าจ้าง อาชีพอิสระ และรายได้จากการลงทุน เขากล่าวว่า

รัฐที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด 4 ลำดับแรกของประเทศ ได้แก่ รัฐปุตราจายา (13,473 ริงกิตมาเลเซีย), กัวลาลัมเปอร์ (13,325 ริงกิตมาเลเซีย), สลังงอร์ (12,233 ริงกิตมาเลเซีย) และยะโฮร์ (8,517 ริงกิตมาเลเซีย)ซึ่งในรัฐปุตราจายาเป็นศูนย์ราชการมีข้าราชการอาศัยอยู่มากมายและเริ่มมีแรงงานภาคเอกชนที่มีรายได้สูงมาอาศัยอยู่จึงส่งผลให้มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงที่สุด

นาย Mohd Uzir ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายได้ต่อครัวเรือนว่า นอกเหนือจากรายได้ที่ครัวเรือนได้รับแล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งยังได้รับการสนับสนุนจากรายรับที่ไม่มีรายได้ เช่น ความช่วยเหลือจากรัฐบาลและการถอนเงินพิเศษจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน (EPF)

ความคิดเห็น สคต.

รายงานที่เผยแพร่โดย Department of Statistics Malaysia (DOSM) เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในมาเลเซียเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อของประชากรชาวมาเลเซียที่มีสูง อีกทั้ง รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายลดค่าครองชีพของประชากรอย่างเป็นระบบทำให้กำลังซื้อของประชากรมาเลเซียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก

สำนักงานฯ เห็นว่าตลาดมาเลเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของภูมิภาคอาเซียนจากหลากหลายปัจจัย เช่น ประชากรกำลังซื้อสูง อัตราการบริโภคสินค้าและบริการสูง ประชากรนิยมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และประชากรเปิดรับสินค้าใหม่ๆ ทำให้เหมาะอย่างมากในการส่งออกสินค้าเข้ามาทำตลาดในมาเลเซีย อีกทั้งมาเลเซียมีพรมแดนติดกับประเทศไทยทำให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่ถูก ผู้ประกอบการที่สนใจอย่างส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศจึงไม่ควรมองข้ามตลาดมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้ามายังประเทศมาเลเซียควรให้ความสำคัญในเรื่องกฎระเบียบการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียและเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องหมาย    ฮาลาล ที่ประชากรชาวมาเลเซียให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login