หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รายงานเศรษฐกิจ สปป.ลาว ช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2566

รายงานเศรษฐกิจ สปป.ลาว ช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2566

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะ 6 เดือนแรกของปี สถานการณ์ด้านการผลิตและการบริการใน สปป. ลาว ขยายตัวดีขึ้น โดยมียอดรวมผลิตภัณฑ์ภายใน (GDP) เติบโตที่ร้อยละ 4.8 ประกอบด้วย การขยายตัวในด้านต่างๆ ดังนี้ การเกษตร ร้อยละ 3.8 อุตสาหกรรม ร้อยละ 5 การบริการร้อยละ 4.7 ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว ได้แก่ การค้าส่ง-การค้าปลีก บริการซ่อมบำรุง การท่องเที่ยว และการขนส่ง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ยังคงประสบปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศผันผวน ปัญหาการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว ในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ร้อยละ 28.6 ลดลงร้อยละ 10.3 จากเดือน พ.ค. (ร้อยละ 38.9) ในขณะที่ ราคาสินค้าที่ปรับลดลงในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2566 ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 42.73 หมวดร้านอาหารและโรงแรม ลดลงร้อยละ 28.78 หมวดสินค้าเพื่อสุขภาพ และเวชภัณฑ์ลดลงร้อยละ 25.09 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 24.6 หมวดเครื่องใช้ในครัวเรือนลดลง ร้อยละ 23.94 หมวดสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ 21.55 หมวดพักอาศัย น้ำประปา ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงหุงต้ม ลดลงร้อยละ 16.8 หมวดสินค้าและบริการอื่นๆ ลดลงร้อยละ 12.08 และหมวดคมนาคมและขนส่ง ลดลงร้อยละ 10.96

ในส่วนของการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ได้รายงานข้อมูลการค้าประจำเดือน มิ.ย. 25661 ระบุว่า มูลค่าการค้ารวม สปป. ลาว ประมาณ 1,041 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าส่งออก 458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 584 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลการค้า 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  การส่งออก เดือน มิ.ย. 2566 มีมูลค่า 458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกได้แก่ (1) เกลือโพแทสเซียม 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ทองคำผสมและทองคำแท่ง 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) แร่ทองแดง 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5) น้ำตาล 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6) แร่เหล็ก 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7) เครื่องดื่ม 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8) เยื่อไม้และเศษกระดาษ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9) เครื่องนุ่งห่ม 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10) ยางพารา 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยัง 5 ประเทศหลัก คือ (1) จีน 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) เวียดนาม 106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) ไทย 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) ออสเตรเลีย 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (5) สหรัฐฯ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การนำเข้า เดือน พ.ค. 2566 มีมูลค่า 584 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) น้ำมันดีเซล 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ยานพาหนะทางบก 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) อุปกรณ์จักรกล 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5) ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6) เหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7) เครื่องดื่ม 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8) น้ำมันเบนซิน 20 ล้านดอลลาร์(9) ของใช้ที่ทำด้วยพลาสติก 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10) สายไฟฟ้าและเคเบิล 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจาก 5 ประเทศหลัก คือ (1) ไทย 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) จีน 171 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) เวียดนาม 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) สหรัฐฯ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (5) ญี่ปุ่น 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานของกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา สปป. ลาว ในเดือน มิ.ย. 2566 มีจำนวน 269,171 คน เป็นนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 98,658 คน (ภาพรวมนักท่องเที่ยวลดลงเล็กน้อยจากเดือน พ.ค. จำนวน 278,749 คน ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.2 โดยเป็นนักท่องเที่ยวไทย 111,280 คน ลดลงร้อยละ 11.3) ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2566 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง สปป. ลาว รวม 1,674,436 คน โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก 5 ประเทศหลัก ประกอบด้วย (1) ไทย 668,595 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 (2) เวียดนาม 398,937 คน (3) จีน 317,604 คน (4) เกาหลีใต้ 72,958 คน และ (5) สหรัฐฯ 30,455 คน

 หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ สังคม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login