หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนกรกฎาคม 2566

1. ด้านการค้า

1.1การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม

1.1.1. ในเดือนกรกฎาคม 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนกรกฎาคม 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 57.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2566 โดยมูลค่าการส่งออก 30.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และมูลค่าการนำเข้า 27.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.1) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8) และรองเท้า (1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4)

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2) ผ้าผืน (972.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.4) เหล็กและเหล็กกล้า (843.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7) และเม็ดพลาสติก (782.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.0)

1.1.2. ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566

1.1.2.1. ปริมาณการค้า

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 374.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมูลค่าการส่งออก 195.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และมูลค่าการนำเข้า 178.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 16.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 1: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับโลก

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม

2564 2565

2566

มูลค่า

ขยายตัว (%) มูลค่า ขยายตัว (%) มูลค่า

ขยายตัว (%)

ปริมาณการค้า

376.1

31.2 434.5 15.5 374.4

13.8

– การส่งออก

186.4 26.2 217.9 16.9 195.4

-10.3

– การนำเข้า

189.7 36.5 216.6 14.2 178.9

17.4

ดุลการค้า

-3.3

-138.1 1.3 -140.6 16.5

1,129.0

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.1.2.2. สินค้าสำคัญ

สินค้าส่งออกสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (30.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.4) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (28.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (23.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.0) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (19.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.5) และรองเท้า (11.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.3)

สินค้านำเข้าสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (45.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (23.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.2) ผ้าผืน (7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.8) เหล็กและเหล็กกล้า (5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 30.1) และเม็ดพลาสติก (5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 31.1)

1.1.2.3. ตลาดที่สำคัญ

ตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (53.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.8) จีน (30.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4) เกาหลีใต้ (13.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.2) ญี่ปุ่น (13.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.1) และเนเธอร์แลนด์ (5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.4) ไทยเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนามในอาเซียน (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.3) รองลงมาคือกัมพูชา (2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.5)

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของเวียดนาม ได้แก่ จีน (58.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.3) เกาหลีใต้ (28.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.6) ญี่ปุ่น (11.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.5) ไต้หวัน (10.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.2) และสหรัฐอเมริกา (8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.4) ในอาเซียน ไทยเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนาม (6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.7) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.3)

ตาราง 2: สถิติการนำเข้าตามตลาดหลักของเวียดนาม
ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม
2566

ที่

ตลาด สินค้าหลัก มูลค่า

(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ขยายตัว

(%)

1

จีน –     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

58.7

-18.3

2

เกาหลีใต้ –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     น้ำมันทุกชนิด

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

28.4

-25.6

3

ญี่ปุ่น –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     เหล็กและเหล็กกล้า

11.9

-14.5

4

ไต้หวัน –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

10.4

-27.2

5

สหรัฐอเมริกา –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าฝ้าย

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

8.1

-7.4

6

ไทย –     ยานพาหนะ (รถยนต์)

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

6.7

-17.7

7

อินโดนีเซีย –      ถ่านหิน

–     เหล็กและเหล็กกล้า

–     ยานพาหนะ (รถยนต์)

5.1

-6.3

8

ออสเตรเลีย –      ถ่านหิน

–      ข้าวสาลี

–      แร่และผลิตภัณฑ์แร่

5.0

-18.5

9

มาเลเซีย –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     น้ำมันทุกชนิด

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

4.2

-24.0

10

อินเดีย –      ข้าวโพด

–      อาหารสัตว์และวัตถุดิบ

–      เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

3.6

-15.3

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.2. การค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

1.2.1. ในเดือนกรกฎาคม 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนกรกฎาคม 2566 การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2566 โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 622.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 948.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

สินค้าส่งออกไปไทย

  • สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (95.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (95.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (64.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2) คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (49.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.8) และน้ำมันดิบ (46.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.0)
  • สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด (1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0) แร่และผลิตภัณฑ์แร่ (92,249 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0) ถ่านหิน (59,493 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0) น้ำมันดิบ (46.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.0) และแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว (6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.8)

สินค้านำเข้าจากไทย

  • สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (140.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5) น้ำมันทุกชนิด (95 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.8) ยานพาหนะ (รถยนต์) (83.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (65.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.9) และเม็ดพลาสติก (51.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.3)
  • สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวโพด (2.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) ปุ๋ย (418,475 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 161.4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) (2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 144.5) ไขมันสัตว์และน้ำมันพืช (4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.1) และน้ำมันทุกชนิด (94.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.8)

1.2.2. ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม 2566

1.2.2.1. ปริมาณการค้า

ตาราง 3: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ

ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม

2564 2565 2566
มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%)

ปริมาณการค้า

11.3

32.0 3.0 12.4 10.2 2.9 10.9 -11.8

2.9

– การส่งออก

3.5

32.1 1.9 4.2 20.4 1.9 4.2 -0.3

2.2

– การนำเข้า

7.6

31.9 4.1 8.2 5.5 3.8 6.7 -17.7

3.8

ดุลการค้า

-4.2

31.6 128.1 -3.9 7 -293.9 -2.5 -36.4

-15.2

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.2.2.2. สินค้าหลัก

1.2.2.2.1. สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (624.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (558.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5) น้ำมันดิบ (454.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.8) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (441.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (335.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7)

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด (1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 279.1) แก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว (12.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 230.5) อัญมณี โลหะมีค่า และผลิตภัณฑ์ (2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.3) รองเท้า (59.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.0) และกาแฟ (58.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3)

1.2.2.2.2. สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) ยานพาหนะ (รถยนต์) (762.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (510.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.6) เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (450.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.2) และน้ำมันทุกชนิด (428.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 44.9)

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปุ๋ย (3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 112.6) ข้าวโพด (16.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.1) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (43.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0) ยานพาหนะ (รถยนต์) (762.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1)

2. การลงทุน

2.1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment-FDI) ในเวียดนาม

จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (Vietnam’s Ministry of Planning and Investment) ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2566 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 16.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีโครงการใหม่จำนวน 1,627 โครงการ รวมมูลค่า 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 736 โครงการ รวมมูลค่า 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 42.5 และโครงการที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 1,852 โครงการ รวมมูลค่า 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7

ตาราง 4:  สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่

ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2566

การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กรกฎาคม 2566)

สาขา โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สาขา โครงการ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง 506 10,933.4 อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง 16,389 271,213.4
2 อสังหาริมทรัพย์ 37 1,612.9 อสังหาริมทรัพย์ 1,106 67,177.2
3 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7 1,534.7 การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ 192 38,411.5
4 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 239 737.6 ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 965 12,920.7
5 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 461 585.8 การก่อสร้าง 1,803 11,226.6
อื่นๆ 377 834.4 อื่นๆ 17,384 51,750.5
รวม 1,627 16,238.8 รวม 37,839 452,700.0

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

ตาราง 5: ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่

ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2566

การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กรกฎาคม 2566)

ประเทศ

โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ โครงการ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 สิงคโปร์ 205 3,639.0 เกาหลีใต้ 9,747 83,099.8
2 เกาหลีใต้ 275 2,339.5 สิงคโปร์ 3,314 72,916.8
3 จีน 325 2,335.3 ญี่ปุ่น 5,143 71,241.1
4 ญี่ปุ่น 165 2,334.8 ไต้หวัน 3,008 37,515.5
5 ฮ่องกง 142 1,056.1 ฮ่องกง 2,299 30,483.9
อื่นๆ 515 4,534.0 อื่นๆ 14,328 157,442.9
รวม 1,627 16,238.8 รวม 37,839 452,700.0

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

ตาราง 6: จังหวัดที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดตั้งแต่ชายฝั่งตอนกลางใต้ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม

ที่

ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2566

การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กรกฎาคม 2566)

บริเวณ โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

บริเวณ โครงการ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

I ชายฝั่งตอนกลางใต้

79

250.9   1,767

28,189.8

1 Quang Ngai

2

184.0 Quang Nam 224

6,344.4

2 Da Nang

70

27.7 Da Nang 988

6,325.6

3 Binh Dinh

1

18.0 Khanh Hoa 119

4,364.7

4 Binh Thuan

2

11.9 Binh Thuan 160

3,850.4

5 Ninh Thuan

1

4.0 Quang Ngai 66

2,320.9

จังหวัดอื่นๆ

3

5.3 จังหวัดอื่นๆ 210

4,983.8

II. ที่ราบสูงตะวันตก

2

58.4   168

1,866.4

1 Dak Lak

2

56.7 Dak Lak 30

702.8

2 Gia Lai

0.8445 Lam Dong 101

514.3

3 Lam Dong 0.8435

Dak Nong

20 311.9
4

Kon Tum

9 245.4
5

Gia Lai

8 92.1
III. ภาคใต้ 852 5,613.0 21,236 216,140.2
A. ตะวันออกเฉียงใต้ 786 4,845.6 19,306 180,686.2
1 Ho Chi Minh City 642 1,635.4 Ho Chi Minh City 11,988 57,068.2
2 Binh Duong 56 1,079.0 Binh Duong 4,133 40,079.5
3 Dong Nai 43 743.4 Dong Nai 1,856 35,997.0
4 Binh Phuoc 19 587.5 Ba Ria – Vung Tau 541 33,384.1
5 Tay Ninh 17 549.8 Tay Ninh 359 9,604.1
6 Ba Ria – Vung Tau 9 250.3 Binh Phuoc 429 4,553.4
B. สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 66 767.5 1,930 35,454.0
1 Long An 57 553.0 Long An 1,340 13,421.8
2 Soc Trang 1 91.3 Kien Giang 63 4,810.1
3 Can Tho 2 47.1 Bac Lieu 15 4,496.0
4 Tien Giang 3 33.2 Tra Vinh 40 3,198.4
5 Tra Vinh 2 17.0 Tien Giang 141 2,832.8
จังหวัดอื่นๆ 1 25.9 จังหวัดอื่นๆ 331

6,694.8

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

2.1. การลงทุนของไทยในเวียดนาม

2.1.1. ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2566 บริษัทไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 394.95 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีโครงการใหม่จำนวน 20 โครงการ มูลค่า 339.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 11 โครงการ มูลค่าเพิ่มประมาณ 26.66 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการที่นักลงทุนไทยซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 33 โครงการ มูลค่า 28.61 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 94 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

2.1.2. การลงทุนสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กรกฎาคม 2566) ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 จาก 143 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม โครงการลงทุนรวม 701 โครงการ มูลค่า 13.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login