หน้าแรกTrade insight > พาณิชย์จัดประชุมวอร์รูมหารือเอกชนเตรียมการรองรับไวรัสโควิด-19

พาณิชย์จัดประชุมวอร์รูมหารือเอกชนเตรียมการรองรับไวรัสโควิด-19

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวอร์รูม (War Room) เพื่อประเมินสถานการณ์และหารือมาตรการรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ที่กระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ต้องการให้กระทรวงฯ มีข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการค้าการส่งออกของไทย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกโดยตรง 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์นำเสนอผลกระทบใน 4 ด้านหลัก คือ (1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการชะลอตัวของจีน (2) ผลกระทบด้าน supply chain ในภาคอุตสาหกรรม (3) ผลกระทบด้านโลจิสติกส์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย และ (4) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในประเทศ และเสนอมาตรการต่าง ๆ เบื้องต้น ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านผลกระทบและมาตรการรองรับเพิ่มเติมในรายละเอียด โดยประเด็นหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องกันในเรื่องความสำคัญ คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในไทยเองและนักท่องเที่ยวและลูกค้าในประเทศต่าง ๆ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนด้านมาตรการรองรับก็มีการนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ หลายมาตรการทั้งสำหรับการส่งออกและการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

สำหรับการส่งออกนั้น ที่ประชุมเน้นไปที่การค้าขายกับประเทศจีนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดสำคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยต่างเห็นว่า ในระยะสั้นมีการ disrupt จากปัญหาการขนส่งและมาตรการจำกัดต่าง ๆ ของจีนแน่นอน แต่ในระยะต่อไปน่าจะมีโอกาสในการกลับมาส่งออกสินค้าไปจีนเพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากสถานการณ์ไวรัสคลี่คลาย ซึ่งภาครัฐควรเตรียมตัวดูจุดที่อาจเป็นปัญหาได้ เช่น คอนเทนเนอร์ขนส่งอาจไม่เพียงพอ ช่องทางการส่งออกที่อาจต้องขยายทางอากาศ การขอผ่อนผันกฎระเบียบบางอย่างกันจีนในระยะนี้ เป็นต้น  

ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จะรวมรวมมาตรการรองรับผลกระทบที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอในวันนี้ ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พิจารณาต่อไป เนื่องจากหลายมาตรการที่มีการนำเสนอในวันนี้จำเป็นต้องมีการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และน่าจะมีการประชุมวอร์รูมอีกเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงและเสนอความเห็นเพิ่มเติม 

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ ทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ กกร. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ SME สมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต

Login