หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ผลการสำรวจการเงินครัวเรือนสวิตเซอร์แลนด์2021

ผลการสำรวจการเงินครัวเรือนสวิตเซอร์แลนด์2021

ปลายเดือนพฤจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งสมาพันธรัฐสวิส ได้เผยแพร่ผลการสำรวจการเงินครัวเรือนประจำปี 2564 ซึ่งผลการสำรวจที่สำคัญคือ รายได้สุทธิหรือรายได้หลังหักภาษีและค่าประกันสังคม เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือปี 2563 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แม้ว่าทั่วโลกจะประสบกับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่า หลายธุรกิจต้องประสบกับความยากลำบาก แต่ครัวเรือนสวิสยังคงมีความสามารถในการใช้จ่ายที่สูงหรือแทบจะไม่ต่างกับช่วงก่อนวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ดังที่เห็นได้ในตารางด้านล่าง

 

นอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนแล้ว รายได้ของครัวเรือนยังรวมถึง: เงินพิเศษประจำปี เช่น เงินเดือนเดือนที่ 13 เงินบำนาญ เงินสวัสดิการสังคม และเงินสนับสนุนจากครอบครัวอื่นตลอดจนรายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกครัวเรือนที่จะมีรายได้สุทธิ 6,705 ฟรังก์ต่อเดือน ในปี 2564 ประมาณร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมดมีรายได้สุทธิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสวิตเซอร์แลนด์

ราวสามในสี่ของรายได้ครัวเรือนมีที่มาจากการจ้างงานและธุรกิจส่วนตัว

รายได้จากการจ้างและการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ยังคงเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่ง โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 72.1 จากรายได้ครัวเรือนทั้งหมด ส่วนรายได้ครัวเรือนอันดับที่สองมาจากเงินบำนาญและเงินสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21.5 ส่วนรายได้จากการลงทุนยังคงมีบทบาทที่สำคัญในรายได้ครัวเรือนโดยมีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.2 และสุดท้าย เงินสนับสนุนจากครอบครัวอื่น (เช่น ค่าเลี้ยงดูสำหรับครอบครัวที่เป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว) โดยมีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 จากรายได้ทั้งหมด

ร้อยละ 31.5 ของรายได้รวมถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายจำเป็น

ในปี 2564 การใช้จ่ายจำเป็น (ภาษีและค่าประกันสังคมต่าง ๆ) อยู่ที่ 3,083 ฟรังก์ต่อเดือนหรือราว  ร้อยละ 31.5 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็นรายการ ได้แก่ ภาษีมีสถิติเฉลี่ยอยู่ที่ 1,203 ฟรังก์ต่อเดือนหรือ 12.3% ของรายได้รวม ซึ่งเป็นรายจ่ายที่สำคัญที่สุด ค่าประกันสังคมมีอัตราโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.2 หรือประมาณ 1,000 ฟรังก์ ค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมมีอัตราโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7 หรือประมาณ 684 ฟรังก์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินให้ครอบครัวอื่นอยู่ที่ร้อยละ 2

รายได้คงเหลือหรือรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้

ครัวเรือนใช้จ่าย 4,648 ฟรังก์ต่อเดือน หรือประมาณร้อยละ 47.5 ของรายได้รวมไปกับการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม สถิติการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมดในปี 2564 นั้นน้อยกว่าสถิติฯ ในช่วงก่อนโควิด-19 อย่างมากซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 53.9 โดยในปี 2564 ครัวเรือนสวิส รายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ และเหลือสำหรับการเก็บออมมีสถิติอยู่ที่ 1,710 ฟรังก์ต่อเดือน หรือร้อยละ 17.5 และอัตราการออมที่กำลังเพิ่มสูงอย่างก้าวกระโดดนี้ (จากปี 2558 – 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13.8) สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยอัตราส่วนการออมที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและสันทนาการต่าง ๆ (จากร้อยละ 11.4 ในปี 2558 – 2560 ลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 8.1 ในปี 2564)

นอกจากนี้ ไม่ใช่ทุกครัวเรือนที่จะมีความสามารถในการจัดสรรเงินออมได้ในปี 2564 ครัวเรือน ตัวอย่างเช่น ครัวเรือนในกลุ่มที่ระดับรายได้ต่ำสุด (มีรายได้รวมน้อยกว่า 4,674 ฟรังก์ต่อเดือน) มักจะใช้เงินมากกว่าที่พวกเขาได้รับ

 

 

ที่มา: Bundesamt für Statistik BFS

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ผลการสำรวจการเงินครัวเรือนสวิตเซอร์แลนด์2021

Login