หน้าแรกTrade insight > ปี 2566 นักท่องเที่ยวไทยมาท่องเที่ยวกัมพูชามากเป็นอันดับ 1

ปี 2566 นักท่องเที่ยวไทยมาท่องเที่ยวกัมพูชามากเป็นอันดับ 1

  • ขณะที่กระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวดีขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 ในปี 2566 กัมพูชารับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 5.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 140 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยนักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศในเอเชีย ครอบคลุมเกือบร้อยละ 70 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
  • ตามข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยว ระบุว่า ในปี 2566 กัมพูชารับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 5,453,231 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 139.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 2,276,626 คน โดยนักท่องเที่ยวหลักมาจาก 4 ประเทศ ครอบคลุมถึงร้อยละ 68.9 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ได้แก่ (1) ไทย คือ 1,820,460 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 (2) เวียดนาม 1,019,812 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 (3) จีน 547,798 คิดเป็นร้อยละ 10 และ (4) ลาว 372,285 คิดเป็นร้อยละ 6.8 นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ อีกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และมาเลเซีย เป็นต้น
  • ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2565 นักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 113.3 เวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.8 จีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 412.6 และลาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 302
  • นาย Khieu Thy ประธานสมาคมมัคคุเทศก์อังกอร์ (จังหวัดเสียมราฐ) เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกัมพูชาในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปี 2563-2565 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเยือนกัมพูชาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านหรือในเอเชีย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเติบโตยังไม่ดี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่อยากเดินทางไกลและใช้จ่ายมาก อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวของกัมพูชายังคงมีจำนวนต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย และเวียดนาม จึง ส่งผลให้รัฐบาลและภาคเอกชนใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือนกัมพูชามากขึ้น เช่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล การรักษาความปลอดภัย ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  1. ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันอังกอร์ ระบุว่า ในปี 2566 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 798,069 คนได้ซื้อตั๋วเข้าเข้าชมนครวัด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 177.63 เมื่อเทียบกับปี 2565 ขณะที่รายได้จากการขายตั๋วรวมอยู่ที่ 37.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 222.68
  2. นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทเกาะแกร์มีจำนวน 14,806 คน คิดเป็นเงิน 222,090 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โอกาส อุปสรรคและความเห็นของสำนักงานฯ

1) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงหลังๆ นี้ เนื่องจากกัมพูชามีจำนวนเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งกัมพูชายังมีแผนความร่วมมือการท่องเที่ยวระหว่างปี 2566-2568 กับไทย “สองราชอาณาจักร หนึ่งจุดหมายปลายทาง” นอกจากนี้ กัมพูชายังได้ร่วมมือกับเวียดนามส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวร่วมกันอีกด้วย

2) การสร้างสนามบินใหม่และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเป็นส่วนสำคัญใน การดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เดินทางมาเยือนกัมพูชามากขึ้น

3) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกัมพูชาแสดงให้เห็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และปัจจุบัน กระทรวงการท่องเที่ยวและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันทำงานอย่างหนักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามากัมพูชามากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่า กัมพูชาจะใช้กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนกัมพูชามากขึ้น

4) ไทยและกัมพูชามีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวปี 2566-2568 ซึ่งจะส่งเสริมการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ และประเทศที่สาม ตามสโลแกน “สองราชอาณาจักร หนึ่งจุดหมายปลายทาง” ซึ่งทำให้นักธุรกิจไทยและกัมพูชาเดินทางไปมาหาสู่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  โดยจะส่งผลให้มีการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 —————————

ที่มา: Phnom Penh Post

มกราคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ปี 2566 นักท่องเที่ยวไทยมาท่องเที่ยวกัมพูชามากเป็นอันดับ 1

Login