หน้าแรกTrade insightข้าว > ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของสหราชอาณาจักร

ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของสหราชอาณาจักร

ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของสหราชอาณาจักร

  1. ข้อมูลทั่วไป

–     ขนาดพื้นที่ 243,610 ตารางกิโลเมตร

  • ข้อมูลขนาดเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) : 3.13 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (2564)
  • ข้อมูลสถิติเชิงภูมิศาสตร์ประชากร: ประชากรมีจำนวน 67.7 ล้านคน (2566)
  • ข้อมูลระดับรายได้ต่อหัวของประชากร (GDP per capita): 46,510 เหรียญสหรัฐ (2564)
  1. นโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบการค้าข้าวระหว่างประเทศ

(รวมทั้งอัตราภาษีการนำเข้า/ส่งออกสินค้าข้าว)

2.1 การส่งออก ไม่มีมาตรการเกี่ยวกับการส่งออกข้าว

2.2  การนำเข้า

สินค้าข้าวจัดเป็นสินค้าที่มีโควตาประเภท Licensed Quotas โดยมีขั้นตอนในการขอใบอนุญาตในการนำเข้าแตกต่างกันไปตามประเภทโควตา หน่วยงาน Rural Payments Agency จะเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณาออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า TRQ และเป็นผู้บริหารการนำเข้าสินค้า TRQ โดยผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบประกาศรายละเอียดการบริหารโควตา และปริมาณโควตาได้ที่ https://www.gov.uk/government/collections/notice-to-traders

Quota

Number

Commodity

Code

Country of

Origin

Duty Rate Quota Volume Date Quota Opens Date Quota Closes QuotaAdministration

Period

Documents
05.4148 100620000 All In15%_Out_£25/T 218,000kg 01January 31December n/a Proof_of_Trade
อัตราภาษีสินค้าข้าวที่ไทยได้รับโควตา
05.4128 1006300000 Thailand In0%_Out_£121/T 3,727,000kg 01January 31December Quarterly Proof_of_Origin, Proof_of_Trade, Export_Certificate
05.4112 1006300000 Thailand In0%_Out_£121/T 831,000kg 01January 31December n/a Proof of Origin, Proof of Trad
05.4149 1006400000 Thailand In£37.65/T_Out_£54/T 3,271,000kg 01January 31December n/a Proof of Origin, Proof of Trade
  1. ประเด็นสำคัญ/สถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดข้าวประเทศ

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานการณ์น้ำ/ระบบชลประทาน ผลกระทบภัยแล้ง/การเตรียมการรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญ

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวสาลีและธัญพืชอื่นๆ ได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากรัสเซียได้ถอนตัวจากข้อตกลง “Black Sea grain deal” โดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเตือนว่าเรือที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือยูเครนอาจถูกพิจารณาว่าบรรทุกสินค้าทางทหาร ทั้งนี้รัสเซียอาจจะมีการโจมตีท่าเรือและโรงเก็บข้าวในยูเครน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวสาลีและธัญพืชสูงขึ้นร้อยละ 15 ทั้งนี้ อินเดียได้ประกาศหยุดการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ รวมถึงภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของสหรัฐฯ จะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกสูงขึ้นอีกครั้ง

  1. การผลิต

4.1  พื้นที่เพาะปลูก …………สหราชอาณาจักรไม่มีการปลูกข้าว ……………………..

4.2  ผลผลิต

  1. การบริโภคและสต็อกข้าว

5.1  การบริโภค

ชนิดข้าวที่บริโภคและนำเข้า

การนำเข้าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าข้าวเปลือกและข้าวกล้องไปสีเป็นข้าวสาร ส่วนการนำเข้าในรูปของข้าวสารส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพดี โดยผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นบริษัทของชาวอินเดียและจีน ข้าวที่มีส่วนแบ่งตลาดรองจากข้าวบาสมาติ ได้แก่ ข้าวเมล็ดสั้น ของอิตาลีและสเปน ข้าวเมล็ดยาว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย และข้าวขาวจากอเมริกา ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวเมล็ดสั้นของญี่ปุ่น และข้าวเมล็ดสั้นที่นำเข้าจากประเทศอื่นๆในยุโรป รวมทั้งข้าวหัก และ ข้าวเหนียว ซึ่งยังมีสัดส่วนไม่มากนัก

  1. สถานการณ์ตลาดข้าวประเทศสหราชอาณาจักร

6.1  การส่งออก

(1) ปี 2564 ส่งออกปริมาณ 27,279 ตัน

(2) ปี 2565 ส่งออกปริมาณ 33,199 ตัน มูลค่ารวม 57.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศสหราชอาณาจักร

ตลาดส่งออก ปริมาณส่งออกข้าว (ตัน) มูลค่าส่งออกข้าว (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ม.ค. – พ.ค. %r ปี 2566/65 ปี 2565 ม.ค. – มิ.ย. %r ปี 2566/65
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2566
Ireland 16,015 5,334 9,643 3,733 3,502 -6.18 16.61 6.76 7.16 5.98
Netherlands 8,340 7,354 7,597 3,322 2,735 -17.66 12.27 5.27 5.05 -4.26
France 8,870 4,662 6,045 1,760 2,596 47.47 11.64 3.51 5.42 54.31
Germany 5,771 2,598 2,792 1,132 1,406 24.15 4.99 2.07 2.92 40.58
Italy 4,856 1,846 2,035 631 935 48.17 2.74 0.86 1.49 82.37
รวม 59,824 27,279 33,199 12,624 13,327 5.57 57.32 22.34 26.17 17.14

ที่มา: Global Trade Atlas

6.2  การนำเข้า

(1) ปี 2564 นำเข้าปริมาณ 641,930 ตัน

(2) ปี 2565 นำเข้าปริมาณ 687,090 ตัน มูลค่ารวม 610.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าข้าวของประเทศสหราชอาณาจักร

แหล่งนำเข้า ปริมาณนำเข้าข้าว (ตัน) มูลค่านำเข้าข้าว (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ม.ค. – พ.ค. %r ปี 2566/65 ปี 2565 ม.ค. – มิ.ย. %r ปี 2566/65
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2566
India 173,333 176,370 150,047 56,369 71,352 26.58 162.55 64.17 80.38 25.25
Pakistan 126,726 127,423 98,690 53,170 52,851 -0.60 101.70 51.64 64.34 24.59
Myanmar 47,025 17,396 76,695 43,498 29,760 -31.58 34.05 17.83 16.04 -10.02
Italy 67,016 59,364 72,378 35,426 29,176 -17.64 83.30 40.50 43.73 7.98
Uruguay 33,881 28,564 64,803 34,175 22,780 -33.34 41.23 18.36 19.20 -23.43
รวม 741,613 641,930 678,090 327,857 294,541 -10.16 610.54 284.54 300.9 5.74

ที่มา: Global Trade Atlas

6.3  รูปแบบการค้าข้าวในประเทศ

สหราชอาณาจักรมีการกระจายสินค้าข้าวในช่องทางหลักดังนี้ ร้านค้าปลีก (Retail) ร้อยละ 32 กลุ่มธุรกิจ Catering ร้อยละ 25 โรงงานผลิตอาหาร ร้อยละ 29 (นำข้าวที่ได้จากโรงสีข้าวหรือผู้นำเข้าข้าว มาผลิตเป็นอาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง รวมไปถึงอาหารสำหรับทารก)

ข้าวที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักร จำนวนร้อยละ 37 เป็น Private label โดยแบรนด์ข้าวระดับบน (Upmarket) เช่น Uncle Ben’s, Tilda และห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการนำเข้าข้าวเปลือกหรือข้าวไม่ขัดสีชนิดต่างๆ จากต่างประเทศมาสีและบรรจุลงใน packaging ของตน (In House Brand) โดยสหราชอาณาจักรมีโรงสีข้าวทั้งหมดจำนวน 11 โรง โดยมีการส่งออกข้าวที่สีในสหราชอาณาจักรไปยังประเทศอื่นด้วย

บริษัท Mars UK Ltd’s เจ้าของแบรนด์ข้าว Uncle Ben’s เป็นแบรนด์อันดับ 1 มีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 26.2 ข้าว   แบรนด์ Tilda เป็นแบรนด์ข้าวบรรจุถุงที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร คิดเป็น ร้อยละ 10.3 ของตลาดข้าวบรรจุถุงในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ แบรนด์ Tilda ยังเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดระดับบน (Upmarket) และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยอันดับ 3 คือ แบรนด์ Veetee

ส่วนผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก ที่เป็นห้างซุปเปอร์มาเก็ตเอเชีย (Oriental Supermarket) ส่วนใหญ่จะจำหน่ายข้าวที่เป็นแบรนด์ของผู้ส่งออกจากประเทศนั้นๆ ใน packaging เดิม รวมถึงการสร้าง In House Brand ของตนเองด้วย เช่น Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons และ Waitrose

6.4  สถานการณ์ราคาข้าวในสหราชอาณาจักร

(1) ราคาข้าวท้องถิ่น (Local Rice) ………………-………………………….

(2) ราคาข้าวนำเข้า (Imported Rice) กิโลกรัมละ 1.25 – 2.95 ปอนด์ต่อกิโลกรัม

(3) การสำรวจราคาขายปลีกข้าวในซุปเปอร์มาร์เก็ต/ห้างสรรพสินค้า

ชนิดข้าว ขนาดบรรจุภัณฑ์ ราคา ข้าวท้องถิ่น/ข้าวนำเข้า
Basmati 1 KG 2 ปอนด์ (90 บาท) ข้าวนำเข้า
Jasmine 1 KG 2.95 ปอนด์ (132.75 บาท) ข้าวนำเข้า
Long grain 1 KG 1.25 ปอนด์ (56.25 บาท) ข้าวนำเข้า

อัตราแลกเปลี่ยน 45 บาท/ปอนด์

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login