หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ข้อมูลพื้นฐานประเทศสวีเดน (Factsheet)

ข้อมูลพื้นฐานประเทศสวีเดน (Factsheet)

• สวีเดนเป็นประเทศที่มีประชากรใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ โดดเด่นด้านการวิจัย และพัฒนา
ตลอดจนผลงานนวัตกรรม จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีระดับนวัตกรรมสูงที่สุดอันดับที่ 2 ของโลก
(รองจากสวิตเซอร์แลนด์) จากการจัดอันดับของ Global Innovation Index (GII) 2021, WIPO World Intellectual Property Organization
• มีความเป็นนานาชาติสูง คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้บริโภคสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแพร่หลาย
• สวีเดนยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก (The Good Country Index) ที่ได้กันร่วมช่วยพัฒนาโลก (Global Contribution) ไม่เพียงแต่เพื่อผลประโยชน์ต่อประเทศของตนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น (National interest) ในด้านของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ระเบียบโลก (World order) สภาพภูมิอากาศ (Planet & Climate) ความมั่งคั่งและความเสมอภาค (Prosperity & Equality) และสุขภาพ (Health & Wellbeing)

วิเคราะห์โอกาส และสิ่งท้าทายของสินค้าไทย
• สวีเดนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกด้วยจำนวนประชากร10.55 ล้านคน มีศักยภาพ สภาพแวดล้อมการทำงานมีความเป็นสากลสูง มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
• การเข้าตลาดสวีเดนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่จะซื้อสินค้า นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมไปเกือบทุกกลุ่มสินค้า เช่น Organic cotton, EU Organic logo, Nordic Ecolabelling, Swedish organic Ø-logo, EU Ecolabel, FSC® และ Oeko-Tex เป็นต้น
• สินค้าไทยที่มีลู่ทางในสวีเดน มีหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น
• ธุรกิจไทยที่มีลู่ทางในสวีเดน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก โรงแรม เกม ธุรกิจสตาร์ทอัพ ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

ข้อคิดเห็น ข้อควรระวังและเสนอแนะ
• สวีเดนเป็นตลาดที่เปิดกว้างทางการแข่งขัน และมีการแข่งขันสูง ผลิตภัณฑ์และบริการจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ สินค้าและบริการควรแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน (เช่น ราคา คุณภาพ และแบรนด์ เป็นต้น
• คู่ค้าชาวสวีเดน และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เน้นการทำธุรกิจกับคู่ค้าในระยะยาว การสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ากลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จึงควรเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงความมุ่งมั่นที่จะเจาะตลาดในระยะยาว เป็นกลุ่มที่เน้นการเคารพผู้อื่น การถ่อมตัว และไม่โอ้อวด

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ข้อมูลพื้นฐานประเทศสวีเดน (Factsheet)

Login