หน้าแรกTrade insightข้าว > ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ความต้องการข้าวสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น】

ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ความต้องการข้าวสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น】

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login