หน้าแรกTrade insight > “กลุ่มสหกรณ์ Co-op Miyagi (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผลประกอบการดี” 

“กลุ่มสหกรณ์ Co-op Miyagi (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผลประกอบการดี” 

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มสหกรณ์ Co-op Miyagi และCO-OP TOHOKU SUNNET(กลุ่มสหกรณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้จัดแถลงข่าวผลประกอบการระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566 ซึ่งกลุ่มสหกรณ์ Co-op Miyagi มีผลประกอบการเท่ากับ 69,860 ล้านเยน (ประมาณ 17,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อน โดยแยกผลประกอบการตามประเภทธุรกิจออกเป็น ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต 44,342 ล้านเยน (ประมาณ 10,700 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อน โดยมีกลุ่มผู้บริโภควัย 30 – 40 ปี เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีบริการช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการตกแต่งร้านค้าทำให้ช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนลูกค้าและจำนวนเงินในการใช้จ่ายต่อคน สำหรับธุรกิจจัดส่งสินค้า (Delivery) มีผลประกอบการเท่ากับ 23,190 ล้านเยน (ประมาณ 5,600 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 0.2 หรือผลประกอบการเติบโตคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้จะมีสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากปีก่อน แต่ด้วยปัจจุบัน ผู้บริโภคมีโอกาสรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเนื่องจากผู้บริโภคใช้บริการ Delivery น้อยลง นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวยังมีการแนะนำบริการ “More Coop” ซึ่งเป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายข่าวสารและให้บริการช่วยเหลือในการซื้อของ ณ ร้านค้า เช่น มีพนักงานแนะนำพื้นที่จำหน่ายสินค้า การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ โดยจะขยายบริการนี้ใน 7 สาขา
สำหรับ CO-OP TOHOKU SUNNET ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์ 7 กลุ่ม ในพื้นที่ 6 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น มีผลประกอบการช่วง เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566 รวมกันเท่ากับ 131,959 ล้านเยน (32,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 แยกตามประเภทธุรกิจออกเป็น ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต 78,723 ล้านเยน (ประมาณ 19,000 ล้านบาท) ธุรกิจจัดส่งสินค้า 48,476 ล้านเยน (ประมาณ 12,000 ล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่ง CO-OP TOHOKU SUNNET ได้แถลงจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ “MUJI” เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และได้แจกแคตาล็อกสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์จำนวน 5 แสนครัวเรือนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด เพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่สามารถเดินทางมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้มีโอกาสการซื้อสินค้าแบรนด์ “MUJI”
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุกุชิมะ จังหวัดอิวาเตะ จังหวัดยามางาตะ จังหวัดอาคิตะ และจังหวัดอาโอโมริ มีประชากรรวมทั้งหมด 8,317,788 คน เป็นเขตพื้นที่เมืองรองที่น่าสนใจอีกเขตหนึ่งในการขยายตลาดและส่งเสริมสินค้าเกษตรและอาหารไทย ซึ่งกลุ่มสหกรณ์ Co-op Miyagi (จังหวัดมิยางิ) และ Co-op Fukushima (จังหวัดฟุกุชิมะ) เป็น 2 กลุ่มสหกรณ์ที่มีผลประกอบการสูงสุดในกลุ่มสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Co-op 7 กลุ่ม มีสมาชิกสหกรณ์ภายใต้สหกรณ์ 2 กลุ่มรวมกันประมาณ 9.9 แสนคน และมีซูเปอร์มาร์เก็ตบริหารภายใต้กลุ่มฯ ประมาณ 62 สาขา การผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารไทยในช่องทางจำหน่ายของกลุ่มสหกรณ์นี้ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเจาะตลาดเมืองรอง
ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
แปลและเรียบเรียงจาก
หนังสือพิมพ์ The Japan Food Journal ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2566
ภาพประกอบบทความจากเว็บไซต์
https://www.miyagi.coop/

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login