หน้าแรกTrade insightธุรกิจบริการอื่นๆ > กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเตรียมใช้ “BUILD Plus 3Ds” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเตรียมใช้ “BUILD Plus 3Ds” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ในงาน AmCham เรื่อง “การท่องเที่ยวกัมพูชาจะไปทางไหน” H.E. Sok Soken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เตรียมใช้กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวใหม่ที่เรียกว่า BUILD Plus 3Ds” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาหลังจากภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยังไม่จบ
  • ที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชาได้อนุมัติแผนงานสำหรับการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชา หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา จึงได้จัดทำแผนปรับปรุงกฎระเบียบ และโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงการแข่งขัน 2) การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และ 3) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสนับสนุนโดยการดำเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญๆ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการ ที่เรียกว่า BUILD ได้แก่ (1) การสร้างแบรนด์ (Branding) (2) การสร้างตลาดให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียว (USPs) (3) การท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างมีคุณภาพ (4) ความหลากหลายของการท่องเที่ยว และ (5) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถแข่งขันได้
  • ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามหลักยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ประการในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญกับ 3 ภาคส่วนสนับสนุน หรือเรียกว่า 3Ds ได้แก่ (1) การออกแบบโครงสร้างสถาบันการปฏิวัติดิจิทัล (2) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และ (3) การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
  • ดังนั้น BUILD plus 3Ds จะส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นในกระทรวงฯ และเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการแบ่งปันความรับผิดชอบในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชา
  • จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยว ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2566 กัมพูชารับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศประมาณ 3.5 ล้านคน ซี่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 250 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ความเห็นของสำนักงานฯ

  1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัมพูชา ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติหลังจากวิกฤตโควิด-19 ดังนั้น การส่งเสริมโดยการจัดทำแผนการยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมฯ นี้ จะดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัมพูชายังชะลอตัวเมื่อเทียบกับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
  2. การเตรียมใช้ BUILD plus 3Ds ของกระทรวงฯ คาดว่า จะช่วยส่งเสริม และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการและความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และเอกชนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัมพูชาให้ทันสมัยมากขึ้นตามยุคดิจิทัล และคุณภาพของการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ประการในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงการแข่งขัน 2) การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และ 3) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว จึงควรติดตามข่าวสาร/การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการท่องเที่ยว เพื่อโอกาสในการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัมพูชา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ต่อไป

—————————

ที่มา:

Phnom Penh Post

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login