หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > กระทรวงการค้าเวียดนามเสนอนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน

กระทรวงการค้าเวียดนามเสนอนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอนโยบายต่อรัฐบาลในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินการจัดหาชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับเสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตรถยนต์และ            การประกอบรถยนต์ และวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในเวียดนาม .

นโยบายสนับสนุนที่เสนอ รวมทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 คาดว่าจะสร้างแรงกระตุ้นแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations: MNCs)

การสนับสนุนจะรวมถึงการส่งเสริมด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล การสนับสนุนในการส่งเสริมการลงทุน การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การปรับปรุงและการถ่ายโอน และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศกลายเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะ ส่งเสริมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 จะได้รับจากงบประมาณกลางผ่านธนาคารพาณิชย์สำหรับเงินกู้ระยะกลางและระยะยาว เพื่อลงทุนในโครงการจัดหา ระยะเวลาในการสนับสนุนสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ นโยบายดังกล่าวจะใช้กับสินเชื่อที่จะลงนามและเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปี 2573

โดยจะให้ความสำคัญต่อภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและการประกอบรถยนต์ และวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงแม่พิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบ และ วงจร เป็นต้น

กระทรวงฯ ประเมินว่ามีบริษัทประมาณ 5,000 แห่งที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดหาชิ้นส่วนที่มีสิทธิ์ได้รับนโยบายสนับสนุน  รัฐบาลมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฤษฎีกาที่ 111/2015/NĐ-CP เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในบริบทปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดหาชิ้นส่วนของเวียดนามสามารถก้าวทันตลาดโลก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นาย Pham Tuấn Anh รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า กระทรวงฯ จะยังคงให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในการออกนโยบาย เพื่อปรับปรุงกลไกในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อเพิ่มอัตราการจัดซื้อในประเทศ นอกจากนี้ จำเป็นต้องส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมหลักที่มีแนวโน้มพัฒนา

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในปี 2565 อัตราการจัดซื้อในเวียดนามยังคงต่ำ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มีเพียงประมาณร้อยละ 5-20 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 5-10  รองเท้าร้อยละ 30  เสื้อผ้าสำเร็จรูปร้อยละ 30 อุตสาหกรรมไฮเทคร้อยละ 1-2  โดยรัฐบาลได้ออกมติ 115.NQ-CP สำหรับช่วงปี 2565 – 2573 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในเวียดนาม อย่างไรก็ตามเวียดนามจำเป็นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตผ่านโครงการระดับชาติและแผนการปรับปรุงทักษะส่งเสริมการฝึกอบรมและสถานประกอบการการศึกษาวิชาชีพการเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับตลาดแรงงานการพัฒนาระบบการจัดการและสร้างความมั่นใจ คุณภาพอาชีวศึกษา การใช้รูปแบบการจัดการทางวิชาชีพที่ทันสมัย ​​ การใช้มาตรฐานสากลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาระบบการประเมิน โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งมุ่งเป้าว่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสนับสนุนจะตอบสนองความต้องการได้ร้อยละ 70 และคิดเป็นร้อยละ 14 ของอุตสาหกรรมการผลิตภายในปี 2573 คาดว่าประมาณ 2,000 บริษัทจะสามารถรองรับส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับบรรษัทข้ามชาติได้โดยตรงภายในปี 2563

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login