หน้าแรก › ‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล-การพัฒนาที่ยั่งยืน เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ 20 ปี

‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล-การพัฒนาที่ยั่งยืน เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ 20 ปี

‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (CoW) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญในปีนี้ หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นกลางทางคาร์บอน เร่งจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี พร้อมเตรียมร่างแผนงานรายสาขาประกอบแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 20 ปี

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญที่คาบเกี่ยวกับหลายสาขาในเสาเศรษฐกิจ ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน โดยการประชุมครั้งนี้ เน้นติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรรายสาขา การทำงานให้สอดประสานกันในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการจัดทำแผนงานรายสาขาประกอบแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี 2588

นางสาวโชติมา กล่าวว่า ในปีนี้ อาเซียนมีความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรรายสาขา ภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับปัจจุบันที่สำคัญ ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และบูรณาการกับตลาดโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาทิ การอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน การพัฒนาเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม และการเริ่มต้นการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา รวมทั้งการมีผลใช้บังคับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครบ 15 ประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้สอดประสานกันระหว่างองค์กรรายสาขา ในประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และด้านเศรษฐกิจภาคทะเล ได้พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วย องค์กรรายสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจหมุนเวียน และพิจารณาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้พิจารณาแผนดำเนินงานระยะต่อไป เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในภูมิภาค ด้านการเงินที่ยั่งยืน ได้พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน ให้ขยายความครอบคลุมภาคส่วนใหม่ๆ ได้แก่ การเกษตร ป่าไม้ การประมง อุตสาหกรรมการผลิต การขนส่งและจัดเก็บสินค้า การจัดการของเสีย การจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

สำหรับด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล จะเริ่มต้นการเจรจาจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ซึ่งไทยเป็นประธานคณะกรรมการเจรจาฯ และมีองค์กรรายสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการประสานงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (ACCED) และคณะกรรมการด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยของอาเซียน (ACCMSME) โดยจะประชุมคณะกรรมการเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้าและสรุปผลการเจรจาภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นพิมพ์เขียวประกอบวิสัยทัศน์อาเซียน 20 ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้นำอาเซียนกำหนดไว้ โดยได้ให้องค์กรรายสาขาทั้งหมด เตรียมร่างแผนงานรายสาขา เพื่อประกอบแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ และให้เป็นไปตามเป้าหมายในการยกระดับการรวมกลุ่มสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวอย่างไร้รอยต่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างประชาคมดิจิทัล และการเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก รวมทั้งให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวทันต่อสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ และเอกสารประกอบ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อนำมาใช้ต่อจากแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับปัจจุบัน

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล-การพัฒนาที่ยั่งยืน เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ 20 ปี

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Login