หน้าแรก › สรุปสาระสำคัญข้อเสนอของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (UK Carbon Border Adjustment Mechanism : UK CBAM)

สรุปสาระสำคัญข้อเสนอของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (UK Carbon Border Adjustment Mechanism : UK CBAM)

Login