หน้าแรก › วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน BCG ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สนค.

วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน BCG ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สนค.

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

Login