หน้าแรกเร่งเจรจาการค้าระหว่างประเทศ > กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งพัฒนาระบบติดตามการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งพัฒนาระบบติดตามการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดทำระบบเตือนภัยทางการค้าระหว่างประเทศของไทย (Thailand Trade Monitoring System) เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยความผิดปกติทางการค้า อาทิ การติดตามข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เช่น การนำเข้า การส่งออกสินค้าแยกตามรายสินค้าและรายประเทศ โดยระบบจะแจ้งเตือนในกรณีที่การนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย ในปัจจุบันมีความผิดปกติทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยการนำข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกย้อนหลัง 5 ปีเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์ โดยระบบจะกำหนดค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด หากมูลค่าการค้าในปัจจุบันมีค่าเกินจากค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่กำหนดระบบจะทำการแจ้งเตือนความผิดปกติให้ทราบ

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมการใช้งานแก่บุคลากรภายในกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะพร้อมใช้งานภายในเดือนมีนาคม 2564

Login