หน้าแรกเร่งเจรจาการค้าระหว่างประเทศ > การจัดตั้งกองทุน FTA เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดตั้งกองทุน FTA เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ถือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของไทย อย่างไรก็ดี ในการจัดทำ FTA มักมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์ ภาครัฐจึงต้องมีการจัดเตรียมกลไกการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเพื่อเตรียมการในเรื่องการจัดตั้งกองทุน FTA

ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอเรื่อง การขอจัดตั้งกองทุน FTA ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และกรมบัญชีกลางเป็นฝ่ายเลขานุการ

ปัจจุบัน ร่างข้อเสนอการจัดตั้งกองทุน FTA มีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้ว โดยกองทุนจะเป็นแหล่งเงินทุนเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ และใช้ประโยชน์จาก FTA ในภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และภาคบริการ โดยให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบเงินจ่ายขาด และเงินหมุนเวียน ผ่านการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกลไกข้อกลางในระดับพื้นที่

Login