หน้าแรกเร่งเจรจาการค้าระหว่างประเทศ > กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งรัดการเจรจาการค้าเพื่อขยายการค้าของไทยไปยังตลาดโลก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งรัดการเจรจาการค้าเพื่อขยายการค้าของไทยไปยังตลาดโลก

โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าหารือกับตัวแทนต่างประเทศต่าง ๆ โดยตรง ทั้งในรูปแบบที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอง หรือเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ดังนี้                                                                                              

      –   RCEP : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันความตกลง RCEPขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีความ
ตกลง RCEP ก่อนที่ไทยจะยื่นสัตยาบันสารต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป

      –   FTA ไทย-EU : อยู่ระหว่างการหารือกับ EU เรื่องความคาดหวังของการเจรจา และอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการเจรจาของไทย โดยคาดว่าจะเสนอให้ระดับนโยบายของไทยพิจารณาภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

      –   FTA ไทย-EFTA : อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจา

      –   FTA ไทย-UK : อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจา

      –   FTA กับ ตุรกี ศรีลังกา ปากีสถาน : อยู่ระหว่างผลักดันการดำเนินการติดตามความคืบหน้า และประสานกับประเทศคู่เจรจา

Login