หน้าแรกเร่งรัดการส่งออก > กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งผลักดันการส่งออกในยุค New Normal

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งผลักดันการส่งออกในยุค New Normal

โดยได้เข้าร่วมงานงานแสดงสินค้าอาหารในต่างประเทศ FOODEX JAPAN 2021 ณ ประเทศญี่ปุ่น และงานแสดงสินค้า SEOUL FOOD & HOTEL 2021 ณ เกาหลีใต้ ในรูปแบบ Mirror & Mirror เพื่อส่งเสริมและเน้นย้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าอาหารของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นการรักษาตลาดเดิม ฟื้นฟูตลาดเก่าจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรค และเปิดตลาดใหม่ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าอาหารของไทยได้ศึกษาภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศต่อไป

ทั้งยังได้จัดงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Bangkok RHVAC 2021 และ Bangkok E&E 2021 ในรูปแบบ Hybrid โดยการจัดงานแสดงสินค้าในสถานที่จริง ควบคู่ไปกับการจัดงาน Virtual Trade Show พร้อมเจรจาการค้าทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

นอกจากนี้ ยังได้จัดงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง TAPA 2021 ในรูปแบบการเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) ร่วมกับการจัดนิทรรศการวิชาการความรู้ด้าน EV และอุตสาหกรรม S-Curve อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกิจกรรม Live Streaming ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างการจัดงาน เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งในภูมิภาคเอเชียและในระดับโลกต่อไป

Login