หน้าแรกบริหารงานโดยกลไกขับเคลื่อนทั้ง 5 > การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดทั่วประเทศ

การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดทั่วประเทศ

  • แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าผลไม้กับสินค้าอื่น มูลค่าการแลกเปลี่ยน 6.74 ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้า ผลไม้สดและแปรรูป ข้าวสาร สัตว์น้ำและอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น
  • เชื่อมโยงตลาดและกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทั่วประเทศ แบ่งเป็นจังหวัดต้นทาง (แหล่งผลิต) 42 จังหวัด และจังหวัดปลายทาง (รับซื้อ) 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) ปริมาณผลผลิตรวม 8,186.01 ตัน มูลค่า 293.25 ล้านบาท (เม.ย. – พ.ค. 63)

Login