หน้าแรกจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา > การเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

การเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

–             จัดสัมมนาสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้ประกอบการไทยและประชาชนทั่วไป กว่า 6,145 ราย รวมทั้งให้คำปรึกษาประชาชนในส่วนภูมิภาค กว่า 9,060 ครั้ง และรับคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 4,575 คำขอ

–             พัฒนาศักยภาพนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs จำนวน 790 ราย โดยศูนย์ IP IDE Center เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

–             ออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์ จำนวน 687 ราย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 10 จังหวัด อาทิ นครศรีธรรมราช สงขลา ขอนแก่น และเชียงใหม่ เป็นต้น

Login