หน้าแรก > การส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนผ่านกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนผ่านกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

–             การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) กับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย (Mr. Brian John Davidson) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล  ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกัน และมีกำหนดจัดทำรายงานร่วมกัน (Joint TPR Report) แล้วเสร็จใน ธ.ค. 2563 ซึ่ง TPR จะเป็นพื้นฐานการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต 

–             การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด–19 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ในภูมิภาค และได้หารือการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ New Normal ที่เกิดขึ้น และการรักษาความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตโลก เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น รวมทั้งวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว

–             การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (นายฟิล โฮแกน) ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีการค้าของฝ่ายสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

–             การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (นายคาซูยะ นาชิดะ) เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือข้อสนับสนุนจากญี่ปุ่นในการผลักดันผลไม้ทั้ง 9 ชนิดของไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน สับปะรด มะพร้าวอ่อน มังคุด สละ มะขามหวาน ส้มโอ และกล้วยดิบ

–             การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering: IMG) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ (Cairns.Group) และกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ค. 2563 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองกับประเทศสมาชิก WTO กว่า 30 ประเทศ

–             การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศ (Mr. Tipu Munshi) เป็นประธานร่วม เพื่อหารือในประเด็นสำคัญ เช่น การขยายการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ

Login