หน้าแรกเร่งรัดการส่งออก > การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์

การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์

– การจัดคณะผู้แทนการค้าทั้งในรูปแบบเดินทางเข้ามาเจรจาการค้าที่ประเทศไทย และคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ ในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนัก และกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์

– การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ อาทิ Style Bangkok October 2019  Bangkok Gem & Jewelry และ ASEAN STYLE

– นำพาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ อาทิ ANUGA สินค้าอาหาร ประเทศเยอรมนี AAPEX สินค้าวัสดุเครื่องจักรและอุตสาหกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

Login