หน้าแรกเร่งรัดการส่งออก > การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 เกิดการจับคู่ธุรกิจ 712 คู่ สร้างมูลค่าการค้า 1,561 ล้านบาท

การสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ การจัดคณะผู้แทนการค้า และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนา รวม 234 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ 712 คู่ สร้างมูลค่าการค้า 1,561 ล้านบาท

การจัดงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ (Top Thai Brands/Mini Thailand Week/ Thailand Week)

จัดรวมทั้งสิ้น 15 งาน ระหว่างเดือน ก.ค. 62 – มี.ค. 63 มีผู้ประกอบการไทยได้รับการส่งเสริม 873 ราย สร้างมูลค่าการสั่งซื้อรวม 1,600.80 ล้านบาท โดยเน้นการเจาะตลาดอาเซียนและเอเชียใต้เป็นสำคัญ อาทิ Thailand Week ณ ประเทศสิงคโปร์ (30 ก.ค. – 5 ส.ค. 62) Thailand Week ณ ประเทศอินเดีย (1 – 4 ส.ค. 62)

Login