Button 1 Button 2 Button 3

สถานการณ์การส่งออกไทย

ข้อมูล ม.ค-ก.ย. 2566

การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2566 มีมูลค่า 25,476 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ตลาดส่งออกสำคัญของไทยส่วนใหญ่
อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

สินค้าส่งออกไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
คิดเป็น 78% ของมูลค่าการส่งออกรวม

สำรวจตลาดส่งออกสินค้าไทย

ข้อมูล ม.ค-ก.ย. 2566

สำรวจสินค้าส่งออกไทย

ข้อมูล ม.ค-ก.ย. 2566

Login