หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > GDP สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไตรมาส 1/66 โตตามคาด! ขยายตัว 3.8%

GDP สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไตรมาส 1/66 โตตามคาด! ขยายตัว 3.8%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือยูเออีเติบโตรวม 85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัวเพิ่มร้อยละ 4.5 หรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.70 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยืนยันว่ายูเออีมีความพยายามอย่างแน่วแน่ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคที่ไม่ใช่น้ำมัน และการเปลี่ยนรูปแบบเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเป็นพื้นฐานสำคัญ สร้างความคิดสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ออกมาสู่สังคม อันจะเป็นการช่วยต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของยูเออีในระยะยาว

Mr. Abdullah bin Touq Al Marri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวว่า “นโยบายเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นที่เรานํามาใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ ขึ้นอยู่กับความเร็วและความแม่นยําในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การกําหนดกลยุทธ์และแผนการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อขับเคลื่อนการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ และการยกระดับกระบวนการทางเศรษฐกิจและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ความพยายามเหล่านี้ช่วยรักษาตําแหน่งของยูเออี ให้มีสภาพแวดล้อมและที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น ผนวกกับภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้มีการจ้างงาน การบริโภค การส่งออกสินค้า และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นอกจากนี้      การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไม่ได้มีแค่รูปแบบของเม็ดเงินการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาพร้อมกับความรู้ ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การพัฒนาด้านทักษะ และทุนปัญญา ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ”

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายสาขา

ในไตรมาสที่แรกปี 2566 พบว่าหมวดธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้าขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น สะท้อนได้จาก GDP หมวดขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามูลค่า 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ตามด้วยหมวด     การก่อสร้างมูลค่า 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มีการเติบโตร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

นาง Hanan Mansoor Ahli ผู้อํานวยการศูนย์สถิติของรัฐบาลกลางกล่าวเสริมว่า “เศรษฐกิจของยูเออียังคงเติบโตสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานของความรู้และนวัตกรรม  เป็นเครื่องยืนยันการพึ่งพารูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมบนพื้นฐานของการทํางานเชิงรุกและความยืดหยุ่นในแผนขั้นตอนและกฎหมาย”

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 7.8 ในขณะที่หมวดการเงินและการประกันภัยเติบโตร้อยละ 7.7 หมวดการค้าส่งและค้าปลีกเติบโตร้อยละ 5.4 เกิน 27.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในทํานองเดียวกันภาคที่ไม่ใช่การเงินเติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2565 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (ICT) เป็นธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เติบโตร้อยละ 3.3 ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตร้อยละ  3.1 (YoY)

ความเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ

ปี 2566 ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าภาคธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันของยูเออีจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวถึงเศรษฐกิจ  ยูเออีมีแนวโน้มเชิงบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมภายในประเทศที่แข็งแกร่ง หลังจากมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบกว่าทศวรรษในปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์ของไทยเร่งดำเนินการเชิงรุกเพื่อผลักดันและอำนวยความสะดวกการส่งออก โดยการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมา อาทิ การผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารและเกษตร อะไหล่รถยนต์ เครื่องสำอาง ผ่านงานแสดงสินค้าในรัฐดูไบ เร่งการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ หรือ CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) ระหว่างไทยกับยูเออีที่เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและจะเป็นประตูเข้าสู่การค้าของกลุ่มประเทศอาหรับต่อไป

*********************

Gulfnews

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login