หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ธุรกิจบริการ

แดชบอร์ด
ดาวน์โหลด
Trade Insight
รายการโปรด
สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย (Thailand’s Import-Export Statistics)
สถานการณ์การขนส่งทางเรือไทย (Sea Transport)
แนวโน้มการลงทุน (Investment)
ความสามารถธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย (Thailand’s Logistics Competency)
ผลประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย (Thailand’s Logistics Performance)
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ (Thai Logistics Cost)
สถานการณ์แรงงานด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics Labor)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย (Thailand’s Economic Value and Manufacturing Production Index (MPI))

Login